Innsigelser til Kystplan Helgeland

Fylkesmannen har så langt fremmet innsigelse til samtlige kystsoneplaner i det interkommunale prosjektet Kystplan Helgeland. Fylkesmannen har hatt møte med ordførere og andre sentrale personer fra de aktuelle kommunene.

Grunnlaget for innsigelsene er i vesentlig grad at planforslagene legger opp til store flerbruksområder hvor det ikke er foretatt reelle interesseavklaringer mellom viktige friluftsinteresser, nasjonalt eller regionaltviktige naturverdier og akvakultur. En del av innsigelsen er i tillegg knyttet til at bestemmelsene ikke i tilfredsstillende grad ivaretar naturverdier  og hensynet til flyttleier for rein.

Fylkesmannen har forståelse for at oppdrettsnæringen trenger tilgang til store arealer for  å sikre nok fleksibilitet, for blant annet å kunne følge den teknologiske utviklingen. Konsekvensutredningen som skal gi  grunnlag for disponering av sjøarealer der akvakultur er tillatt avveier imidlertid  ikke det konkrete behovet for bruk av dette formålet mot konsekvensene slik arealbruk kan medføre i viktige friluftsområder, og områder der det er kartlagt naturmangfold av stor verdi. Alternative muligheter er dermed heller ikke vurdert.

I møtet med kommunene klargjorde Fylkesmannen grunnlaget for innsigelsen for berørte kommuner, og åpnet for dialog rundt dette. Fra Fylkesmannens side ble det også pekt på mulige løsninger for at Kystplan Helgeland kan realiseres.

Innsigelsene til de enkelte  planene kan lastes ned fra denne siden.

Kystplan Helgeland - plandokument - faksimile