Innsigelser i september - desember 2016

Fylkesmannen har i høst gitt samordnet uttalelse med innsigelse til tre kommuneplaner, en kommunedelplan og åtte reguleringsplaner. Seks av innsigelsene til reguleringsplan ble fremmet av andre statlige etater. Fylkesmannen avskjærte ingen innsigelser i perioden.

I september - desember 2016 ble det fremmet innsigelser til følgende planer:

I tillegg ble det sendt uttalelser med innsigelse til Kystplan Helgeland, kystsoneplan for Vega, Bindal og Vefsn i september. Se "Innsigelser til Kystplan Helgeland" om dette.

Kommuneplanens arealdel med kystsone for Alstahaug

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til følgende forslag til arealdiponeringer:

 • Område foreslått disponert til byggeområde for fritidsbebyggelse på Røssøya / Tjøtta (BF1), av hensyn til jordvern- og reindriftsinteressene.
 • Område foreslått disponert til byggeområde for fritidsbebyggelse ved Offersøymarka (BF7), fordi området kommer i konflikt med eksisterende flyttlei for rein.
 • Område foreslått disponert til byggeområde for fritidsbebyggelse på Austbø (BF4), fordi området vil stenge ei svømmelei for rein mellom Alsten og Herøy over Austbø.

I tillegg kommer:

 • Innsigelse fra Fylkesmannen fordi planen mangler bestemmelse som sikrer svømmeleier for rein.
 • Innsigelse fra AVINOR fordi restriksjonene tilknyttet Sandnessjøen lufthavn ikke er planmessig tilstrekkelig ivaretatt.

 Kommuneplanens arealdel for Vågan

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til følgende forslag til arealdiponering på miljøfaglig og reindriftsfaglig grunnlag:

 • Lokalisering av 3 områder for spredt fritidsbebyggelse (LS 11.5, LS 11.6 og LS 11.12), samt 2 byggeområder for fritidsbebyggelse (BFR 11.2 og BFR 11.3) i Austre Vågan. Dette for å opprettholde områdets funksjon som beiteområd for rein og sikre viktige flyttleier for rein i området. 
 • Lokalisering av næringsområde ved Kleppstad (BN2.2), av hensyn til områdets verdi for sjøfugl. Innsigelsen er  begrunnet ut fra dette, ut fra manglende klargjøring av behovet og at aktuelle alternativer ikke er tilfredsstillende vurdert.
 • Lokalisering av deler av næringsområde ved Kalle (BN4.4), ut fra områdets verdi og status som  friluftsområde. Slik Fylkesmannen ser det er det vesentlig for friluftslivsinteressene som er knyttet til Kalle at Kalleholmen og Storøya ikke legges ut til utbyggingsformål (Kalle er delvis sikra til friluftsformål av staten, jf. Naturbase-ID FS00001813).
 • Lokalisering av område for råstoffutvinning (BRU 1.2 ved Sundklakken) fordi dette kommer i konflikt med den kvartærgeologiske verdien knyttet til brerandavsetningen i området.

I tillegg har følgende andre statlige etater fremmet innsigelse via Fylkesmannen:

 • AVINOR - fordi restriksjonene knyttet til Svolvær lufthavn ikke er planmessig tilfredsstillende ivaretatt.
 • Statens Vegvesen - til utvidelse av boligområde (B4) ved Ørsvåg uten at det er stilt krav om reguleringsplan, fordi dette vil medføre trafikkfare knyttet til økt kryssing av E10.

Fylkesmannen påpekte i tillegg flere planfaglige mangler. Dette medfører at kommunen ikke kan gjøre et gyldig vedtak av planen slik den forelå ved høringstidspunktet. Kommunen bør derfor foreta en gjennomgang før planen legges ut på ny høring.

Kommuneplanens arealdel for Sortland

AVINOR har fremmet innsigelse til planen fordi den ikke i tilstrekkelig grad ivaretok bl.a. høyderestriksjonene knyttet til Stokmarknes lufthavn Skagen.

Statens Vegvesen har fremmet innsigelse til følgende forhold:

 • Lokalisering av område for framtidig havn ved Bygdnes - Ånstadsjøen uten at de trafikkmessige konsekvensene er tilfredsstillende dokumentert, og uten at alterntive lokaliteter er belyst og utredet.
 • Lokalisering av følgende områder til utbyggingsformål uten krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted:
  • Byggeområdene B11 og B13-21 for bolig i området Holmstad - Oshaugen.
  • Byggeormådene B81-83 i området Vik - Jennestad.
  • Næringsområde N72 i Vidbukta (Forfjorden) og disponering av hele havneormrådet i Blokken til næringsformål.
  • Områdene FT01 og FT04 til turistformål, ved h.h.v. Kvalsaukan og Blokken.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til følgende forhold:

 • Disponering av følgende områder til utbyggingsformål uten krav om reguleringsplan:
  • Havneområdet i Blokken til næringsformål (jf. innsigelsen fra Statens Vegvesen).
  • Utvidelse av område for råstoffutvinning på Vikeidet (angitt som R14 i planforlaget).
 • Disponering av område N72 i Vidbukta til næringsformål uten at det foreligger krav om reguleringsplan (jf. innsigelsen fra Statens Vegvesen), og fordi det er flyttvei for rein gjennom området.
 • Forslag til bestemmelse om åpning for lokalisering av ulike anlegg for friluftslivsformål m.v. i strandsonen langs sjøen, uten at det er gitt bestemmelser om omfang og lokalisering av disse anleggene (bestemmelsenes § 5.1).
 • Lokalisering av sjørelaterte næringsetableringer, samt tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg mv. til kulturformål i strandsonen langs sjøen, uten at bl.a. omfang og lokalisering er angitt.

Fylkesmannen peker videre på en rekke planfaglige mangler, samt flere forhold som bør utredes og avklares nærmere. Dette gjelder bla. konsekvensene for jordverninteressene, om forslag til nytt havneområde på Bygdneset videreføres. Kommunen blir også anmodet om å foreta bedre planmessig avklaring mellom utbyggingsinteresser og jordverninteresser.

Blant annet medfører manglende utredning av en rekke områder til utbyggingsformål at planen ikke kan vedtas med gyldig virkning slik den forelå på høringstidspunktet. 

Fylkesmannen forventer at planen blir lagt ut på ny høring.

Kommunedelplan for Mosjøen

AVINOR har fremmet innsigelse fordi planen ikke i tilfredsstillende grad ivaretar hensynet til restriksjonene som er knyttet til Mosjøen lufthavn Kjærstad.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til at det foreslås lokalisert en rekke byggeområder på Øya sør. Grunnlaget for innsigelsen er at dette medfører nedbygging av jordbruksarealer, i konflikt med jordverninteressene. Stortinget har skjerpet det nasjonale jordvernmålet. Som  følge av dette har Fylkesmannen i "Strategisk plan for jordvern i  Nordland 2016-20" satt som mål at maksimalt 200 daa lanbruksjord skal omdisponeres årlig i fylket. Som grunnlag for eventuell ny vurdering peker Fylkesmannen på behovet for vurdering av alternative  løsninger, og minner også om behovet for å sikre landbruksinteressene ved at kommunen fastsetter ei langsiktig grense for byvekst. 

Det har vært holdt meklingsmøte med kommunen, med forslag til omforent løsning som kommunestyret i Vefsn skal ta stilling til.

Åtte reguleringsplaner

Jernbaneverket fremmet innsigelse til reguleringsplan for E6 Messingslett - Raudfjellfjorsen i Rana, ut fra at en angitt planovergang ikke er sikret. Jernbaneverket krever at overgangen sikres, og at planoverganger som ikke er angitt på plankartet blir sanert. Fylkesmannen peker for øvrig på at det er uheldig at heving av veistandard medfører at Larstjønna blir fylt igjen. Dette fordi den kan være en såkalt "Turlogh"  (Wikipedia), en sjø som av og til dreneres ut gjennom ganger i kalkrik berggrunn. Fylkesmannen anmoder derfor om at det foretas nærmere undersøkelser av dette. Innsigelsen fra Jernbaneverket er i ettertid blitt løst ved dialog mellom partene.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til at forslag til reguleringsplan for Sivert Nilsens gate 13 - Svolvær i Vågan ikke i tilfredsstillende grad sikrer at gjeldende retningslinjer for støy blir ivaretatt.

Direktoratet for mineralforvaltning har fremmet innsigelse til forslag til reguleringsplan for Liberg hyttefelt i Rana, fordi det ligger mineralforekomster av nasjonal / internasjonal verdi nært opptil det planlagte hytteområdet. 

Statens Vegvesen har fremmet innsigelse til reguleringsplan for Herøysund bru i Herøy, fordi trafikale løsninger og byggegrense ikke er tilstrekkelig utredet og beskrevet.

Jernbaneverket fremmet innsigelse til reguleringsplan for E6 Narviktunnelen - Kongens gate i Narvik på grunn av for lav planlagt frihøyde under Taraldsvik bru og Dema bru, noe som vil kunne medføre store utfordringer og merkostnader ved eventuelle endringer av sporarrangement og i forbindelse med vedlikehold under bruene. Innsigelsen er imøtekommet gjennom dialog mellom Jernbaneverket og Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til reguleringsplan for Lofoten Handelspark - Leknes i Vestvågøy, fordi planlagt rundkjøring  kommer i konflikt med vegnormalene. Vegdirektoratet har  i ettertid  godkjent søknad om fravik, og Vegvesenet har derfor frafalt innsigelsen.

Norges Vassdrags- og energidirektorat har  fremmet innsigelse til reguleringsplan for Hattfjelldal sør, i og med at planen ikke ivaretar hensynet til at området er utsatt for flomfare på en tilfredsstillende måte.

Norges Vassdrags- og energidirektorat har  fremmet innsigelse til reguleringsplan for Stiberget - Hals - Breimoen i Vefsn, fordi planen mangler geoteknisk vurdering/grunnundersøkelser og vurdering av erosjonssikring av Breimobekken.

De enkelte uttalelsene

Alle uttalelsene er gjort tilgjengelig fra denne siden, se lenker i høyre marg. For å lette lesbarheten er det lagt inn "bokmerker" ved hver enkelt av disse. Hver enkelt uttalelse / hvert enkelt brev vil dermed vises som ei "sløyfe" øverst t.h. i  nettleseren Google Chrome. I Internett Explorer er det nødvendig  først  å klikke  på "Adobe"-symbolet som dukker opp nede til  høyre på linja når musepekeren holdes i nedre kant. "Sløyfa" som symboliserer bokmerkene kommer da opp i venstre marg. 

I de tilfellene der innsigelsene ikke lenger er aktuelle er brevet som avklarer dette lagt foran den samordnede uttalelsen fra Fylkesmannen.

Gå til oversikten

Om innsigelse

Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til departementet.

Berørt statlig eller regionalt organ kan fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.

Innsigelse kan fremmes ved høring av kommuneplanens arealdel eller til forslag av reguleringsplaner. Om innsigelsen ikke blir avklart ved dialog mellom partene, eller i mekling hos Fylkesmannen, blir den aktuelle planen sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig behandling. Om innsigelsen er knyttet til en avgrenset del av planen, kan resten av planen vedtas av kommunestyret.

Hjemmelen for innsigelse fins i plan- og bygningslovens § 5-4.

Se lovkommentaren til § 5-4 og rundskriv H-2/14 om retningslinjer for innsigelse i plansaker.