Innsigelser i perioden januar - april 2017

Fylkesmannen har i perioden januar - april 2017 kommet med samordnet uttalelse med innsigelse til syv reguleringsplaner og en kommuneplan. To av innsigelsene til reguleringsplaner ble fremmet for andre statlige etater. I tillegg har NVE fremmet en innsigelse direkte. 

Fylkesmannen og andre statlige regionale etater mottok i perioden januar - april 2017 en kommuneplan, en kommunedelplan og 52 reguleringsplaner på høring etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Statlige myndigheter har ansvar for å påse at nasjonale og viktige regionale interesser og verdier ivaretas i kommunal planlegging, og kan fremme innsigelse for å sikre at kommunene ikke vedtar planer i konflikt med disse interessene (se faktaboks i høyre marg).  Samordnet uttalelse med innsigelse er fremmet til følgende planer i denne perioden:

NVE har i tillegg innsigelse til følgende plan utenom FOSIN:

Kommuneplanens arealdel for Sortland (2. gangs høring)

Ved denne høringen var innsigelsene som ble fremmet ved første gangs høring tatt til følge ved at bestemmelsene i tilstrekkelig grad var blitt endret. Innsigelsene som er fremmet gjaldt endringer som var gjort i forhold til plandokumentene  som opprinnelig forelå.

  • Både Statens Vegvesen og Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag om omdisponering 10 områder fra "LNFR"-områder til byggeområde for bolig- og fritidsbebyggelse. Innsigelsene ble fremmet fordi kommunen på denne måten legger til rette for konsentrert bebyggelse i områder som ikke ligger i tilfredsstillende nærhet til tettstedene i kommunen, og som også har dårlig kollektivdekning. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir grunnlag for denne innsigelsen. I tillegg kommer også at en slik arealdisponering er i konflikt med hensynet til nasjonal og regional målsetting om å ta vare på matjord.
  • Fylkesmannen har videre fremmet innsigelse til forslaget om omdisponering 19 områder fra LNFR-områder til byggeområde for fritidsbebyggelse, samt at det på plankartet var fastsatt ei generelle byggegrense mot sjø som følger 5 m -koten. Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til landskapsverdi og friluftslivsinteressene, samt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs  sjøen.
  • Direktoratet for mineralforvaltning har i tillegg fremmet innsigelser til lokalisering av 2 byggeområder for fritidsbebyggelse av hensyn til forekomster av grafitt av nasjonal og regional verdi.

Fylkesmannen har i uttalelsen påpekt at plan- og bygningsloven heller ikke gir hjemmel til å omgjøre LNFR-områder med åpning for spredt bebyggelse til byggeområder på denne måten (angitt som planfaglig mangel).

"LNFR" = Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Reguleringsplan for Handelspark i Sandnessjøen - Avlastningssenter - Alstahaug

Lokalisering av reguleringsplanforslag for Sandnessjøen Handelspark og AvlastningssenterGjeldende planforslag er i stor grad en videreføring av forslag til reguleringsplan for Sandnessjøen avlastningssenter fra 2011. Til opprinnelig planforslag ble det fremmet innsigelse fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland. Innholdet i disse uttalelsene synes i stor grad å være videreført ved ny høring.
Prosessen for å tilrettelegge for avlastningssenter på dette området har derfor vært lang, og regionale og statlige etaters vurdering av planforslaget/ønsket etablering bør være godt kjent. Tidligere planer om kjøpesenter her  er blitt avvist Miljøverndepartementet (1999)
  • NVE har fremmet innsigelse til manglende geoteknisk vurdering av parkeringsområder og område regulert til fordrøyningsareal.
  • Statens vegvesen har fremmet innsigelse fordi planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet.

Fylkesmannen har pekt på følgende planfaglige mangler ved planforslaget:

Reguleringsplan for Almvik hyttefelt på Dønna

Reguleringsplan for Almvik hytteområde -  Fylkesmannen har innsigelse til lokalisering 4 hytter markert på kartetFylkesmannen har fremmet innsigelse til lokaliseringen av 4 hytter i strandsonen. Til grunn for innsigelsen ligger hensynet til mulige konflikter med botaniske verdier knyttet til kalkrike strandberg i området, samt hensynet til landskaps- og frilufslivsinteressene i strandsonen langs sjøen. Innsigelsen bygger på statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs  sjøen.  Som det går fram av kapittel 7.2 i retningslinjene skal

  • "Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig.", og  
  • "Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen".

Fritidsbebyggelse kan åpenbart lokaliseres andre steder enn i umiddelbar tilknytning til sjøen.

Reguleringsplan for E6 Fallheia - Sanndheia i Rana

Statens Vegvesen har fremmet innsigelse til at planen inneholder en rekkefølgebestemmelse om at rasteplass på Røssvoll skal være opparbeidet før ny E6 gjennom området tas i bruk. Innsigelsen er fremmet fordi denne rasteplassen ikke lar seg finansiere innenfor de økonomske rammene som ligger til grunn for prosjektet. Vegvesenet ser behovet for rasteplass, og vil arbeide for å få finansiering for å få etablert en rasteplass i området på et senere tidspunkt.

Kommunen har ikke ønsket å ta innsigelsen til følge. Partene vil møte til mekling hos Fylkesmannen i løpet av sommeren.

Reguleringsplan for Løkberg  boligområde i Rana

Reguleringsplan for Løkberg boligområeNorges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har fremmet innsigelse av hensyn til risikoen for ras og flom i det planlagte området. NVE har vurdert framlagt dokumentasjon, og er uenig i den risikovurderingen som utreder har gjort for skredfare. Videre er det ikke gjort tilfredsstillende vurderinger av risikoen for overvann, bl.a. som følge av framtidige klimaendringer. 

NVE peker på at plaenen burde vært konsekvensutredet etter forskrift om konsekvensutredninger, og at dette fremstår som en planfaglig mangel.

Reguleringsplan for Jensvik - Leirvikbogen i Steigen

Fylkesmannen har fremmet innsigelse fordi planen, slik Fylkesmannen ser det, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet Regulringpsplan for Leirvikbogen - områder med innsigelse er markerttil barn og unges oppvekstmiljø. Innsigelsen fremmes til angitte boligområder (B1, B2 og B3), områder som er satt av til sentrumsformål (BS1 og BS2, samt til område lagt ut til kombinert bebyggelses- og anleggsformål (BKB). Det er ikke satt av områder til lek og uteopphold i planen, og det er ikke gitt bestemmelser som sikrer tilstrekkelig omfang og kvalitet av arealer til dette formålet i eller i tilknytning til disse byggeområdene.

Reguleringsplan for Lillegalten hyttefelt i Sømna

Reguleringsplan for Lillegalten hytteområde - hyttetomter med innsigelse fra Fylkesmannen er markert på kartetFylkesmannen har fremmet innsigelse til lokalisering av syv hytter på Lillegalten. Innsigelsen er fremmet av landskapsmessige hensyn, og fordi Lillegalten fremstår som et naturlig lokalt turmål/utkikkspunkt i området. Fylkesmannen peker på at planen, som legger opp til konsentrert bygging av 13 hytter i et område på ca 37 daa, er i strid med kommuneplanens arealdel. I arealdelen inngår planområdet delvis i et 25-30 kvadratkilometer stort LNF-område med åpning for bygging av inntil 10 hytter. Fylkesmannen kan ikke slutte seg til de vurderingene som er gjort av den landskapsmessige virkningen bygging av hytter på Lillegalten vil få. 

Kommunen har bedt Fylkesmannen om å komme på befaring for nærmere avklaring av konflikten.

Reguleringsplan for barnehage på Andås i Vefsn

Reguleringsplan for Andås - planområdeNVE har fremmet innsigelse til planforslaget fordi det ikke er gjort geoteknisk vurdering av forholdet til erosjon. NVE peker på at dokumentasjon av forholdet til erosjon må avklares i forbindelse med reguleringsarbeidet. Alternativt kan det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at slik dokumentasjon skal foreligge, og at evt. avbøtende tiltak skal være på plass, før tiltaket kan realiseres, eller evt. før det gis innflytningstillatelse.

Reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Skreda i Vestvågøy

Reguleringsplan for fritidsboliger i Skreda - lokalisering av planområdeNVE har fremmet innsigelse av hensyn til riskoen for mulig skred i planområdet. Formålet med planen er å tilrettelegge for nybygging av fritidsboliger og naust. Planområdet ligger imidlertid innenfor aktsomhetsområde for snø - og steinsprang, samt jord- og flaumskred. Innsigelsen er fremmet fordi planen ikke gir tilstrekkelig avklaring av skredfaren.

Om innsigelse

Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til departementet.

Berørt statlig eller regionalt organ kan fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.

Innsigelse kan fremmes ved høring av kommuneplanens arealdel eller til forslag av reguleringsplaner. Om innsigelsen ikke blir avklart ved dialog mellom partene, eller i mekling hos Fylkesmannen, blir den aktuelle planen sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig behandling. Om innsigelsen er knyttet til en avgrenset del av planen, kan resten av planen vedtas av kommunestyret.

Hjemmelen for innsigelse fins i plan- og bygningslovens § 5-4.

Se lovkommentaren til § 5-4 og rundskriv H-2/14 om retningslinjer for innsigelse i plansaker.