Innsigelse til reguleringsplan for Stokmarknes sentrum

Fylkesmannen fremmer innsigelse fordi planen ikke sikrer barn- og unge tilstrekkelige og tilfredsstillende muligheter for lek og uteopphold.

En vesentlig del av formålet med planen er å legge tilrette for miljøgate i Stokmarknes sentrum. Planen åpner imidlertid også for at det kan bygges et betydelig antall boliger. Utnyttingsgraden er satt til inntil 100%, og det er ikke gitt bestemmelser som avgrenser boligandelen i forhold til andre formål.

Grunnlaget for Fylkesmannens innsigelse er  at planen gir mulighet for å bygge et betydelig antall boliger i området uten at hensynet til lek og opphold er ivaretatt. Det går heller ikke fram av planforslaget at konsekvensene for barn- og unges oppvekstmiljø er vurdert.

Fylkesmannen gjør videre oppmerksom på at forslaget legger til rette for etablering av et betydelig antall boenheter i rød støysone for veitrafikk, og peker på at det bør tas inn bestemmelser som sikrer at kravene til innendørs støy og støynivå på uteoppholdsarealer blir ivaretatt. 

Bestemmelsene bør også klargjøre når krav til detaljregulering inntrer. Slik Fylkesmannen ser det tilsier utfordringene knyttet til støy og barn og unges oppvekstmiljø at det her stilles krav om detaljregulering for utvidelser som innebærer oppføring av nye boenheter.

I tillegg til Fylkesmannen har Avinor og NVE kommet med merknader til planen.

Fylkesmannen klargjør avslutningsvis at innsigelsen vil kunne frafalles om kommunen tar inn bestemmelser om minste uteoppholdsareal pr boenhet, samt klargjør at barn og unge som vokser opp i denne delen av sentrum vil ha tilfredsstillende tilgang til uteoppholdsarealer som er egnet til lek og varierte former for aktiviteter utendørs.

Innsigelsen er forankret i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, som nasjonal oppfølging av Barnekonvensjonens artikkel 3 og Grunnlovens § 104.

Se nærmere på det aktuelle området ved å bruke Street View fra Google.