Innsigelse til reguleringsplan for Ørnes sentrum

Fylkesmannen fremmer innsigelse til at planen ikke ivaretar hensynet til barn og unges oppvekstmiljø.

Formålet med reguleringen er å legge til rett for kjøpesenter kombinert med et betydelig antall boliger. 

Innsigelsen er fremmet fordi

  • planen ikke sikrer at barn og unge som vokser opp i området er sikret tilfredsstillende muligheter for utendørs lek og opphold, og
  • konsekvensene av planforslaget for barn og unges oppvekstmiljø ikke er vurdert.

Fylkesmannen peker på at området som i gjeldende regulering er satt av til friområde nå disponeres til næringsformål / tjenesteyting, og at det ikke er satt av andre områder til lek / uteopphold på plankartet. Tilgang til eventuelle områder for lek og opphold øst for fylkesvei 17 fremstår som trafikkfarlige. 

Fylkesmannen kan vurdere å frafalle innsigelsen om 

  • kommunen gir bestemmelser til planen som sikrer at det blir satt av  tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til lek og uteopphold, og
  • kommunen dokumenterer at det er gjort tilfredsstillende vurderinger som viser at hensynet til barn og unge er ivaretatt, bl.a. ved trafikksikker tilgang til større sammenhengende lekearealer. 

Kommunen blir bedt om å gjøre en vurdering av om planforslaget gir mulighet for etablering av et område med tilsvarende funksjon som området som er regulert til friområde i gjeldende kommuneplan. Om området ikke får en fullverdig erstatning i ny plan, bør dette friområdet videreføres.

Innsigelsen er forankret i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, som nasjonal oppfølging av Barnekonvensjonens artikkel 3 og Grunnlovens § 104.