Innsigelse til kommuneplanens arealdel for Rana

Elvedeltaområdet i Røvassdalen. Området som er disponert til råstoffutvinning er markert med rosa. Området er klassifisert som svært viktig for naturtypen (se naturbasen). I tillegg er det store jordbruksarealer her.
Elvedeltaområdet i Røvassdalen. Området som er disponert til råstoffutvinning er markert med rosa. Området er klassifisert som svært viktig for naturtypen (se naturbasen). I tillegg er det store jordbruksarealer her.

Fylkesmannen fremmer innsigelse ut fra hensynet til sikring av mineralressurser, og ut fra vesentlig konflikt mellom planforslaget og hensynet til naturverninteresser og reindrifta sine interesser i planområdet.

Fylkesmannens innsigelse omfatter flere forhold som staten skal ivareta. 

En innsigelse gjelder ansvarsområdet til Direktoratet for mineralforvaltning, fordi planforslaget åpner for spredt utbygging i et område på Storforshei. Dette vil kunne medføre begrensninger for framtidige muligheter for å utnytte forekomstene av jernmalm i området.

Fylkesmannen fremmer videre innsigelser følgende forslag i planforslaget:

  • Videreføring av område for råstoffutvinning i Røvassdalen, fordi arealet berører mer enn 350 daa jordbruksareal, og ut fra områdets verdi som deltaområde og leveområde for våtmarksfugl.
  • Forslag til utvidelse av område for råstoffutvinning ved Hauahei, fordi utvidelsen medfører at en flyttlei for rein blir stengt.
  • Loklisering av fire hyttetomter i Grønfjelldalen, fordi området er del av et større sammenhengende og urørt beiteområde for rein og også brukes til oppsamlingsområde i reindrifta.

Se brevet fra Fylkesmannen av 1. september 2015 for nærmere begrunnelse. Her vil
du også finne øvrige merkader og kommentarer til planforslaget.