Innsigelse til kommuneplanenes arealdel for Gildeskål

Fylkesmannen fremmer innsigelse ut fra hensynet til reindrift og av hensyn til friluftsliv og vern av strandsonen

Fylkesmannen fremmer innsigelser til følgende deler av planforslaget:

  • Hyttefelt H122 sør for Kumra (se bildet over). Litt sør for H122 ligger et viktig friluftslivsområde. Holmsundøya og området rundt er et mye brukt turområde. Det vil etter Fylkesmannens vurdering ikke være ønskelig med ekspansjon av bebyggelsen sør for Kumra, av hensynet til friluftslivet og vern av strandsonen. Området er også del av et større sammenhengende senvinterland, som er særs viktig for reindrifta.
  • Hyttefelt H77 nord for Kumra (se bildet over). Fylkesmannen fremmer innsigelse til hytteområdet av hensyn til reindrift. Et hyttefelt i dette området innebærer et tap av 88 dekar med vinterbeiter i et større sammenhengende senvinterland.
  • Bolig og hyttefelt BH102 på NordArnøy. Fylkesmannen fremmer innsigelse til bolig og hytteområdet av hensyn til reindrift. Planforslaget innebærer tap av 15 dekar med vinterbeiter i et større sammenhengende senvinterland.
  • Spredt fritidsbebyggelse SH05 ved Storvika. Innsigelsen er fremmet av hensyn til reindriftas flyttlei.

Brevet fra Fylkesmannen av 15. september 2015 gir nærmere begrunnelser. Her vil  du også finne øvrige merknader og kommentarer til planforslaget.