Innsigelser til kommunedelplan for Leknes

Område på Leknessletta  som i forslag til kommunedelplan for Leknes av mars 2015 var foreslått lagt ut til boligformål
Område på Leknessletta som i forslag til kommunedelplan for Leknes av mars 2015 var foreslått lagt ut til boligformål

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til kommunedelplan for Leknes. Innsigelsene ble fremmet ut fra vesentlige konflikter mellom planforslaget og landbruks- og miljøvernhensyn i området.

Fylkesmannen fremmet i brev til Vestvågøy kommune av 16. april 2015 innsigelser til følgende områder:

  1. B6 Leknes – Leknessletta
  2. B3 Leknes - Dønnvoll: For de delene som berører jordbruksarealer
  3. B4 Leknes – Haghaugen: For de delene som berører jordbruksarealer
  4. N1 Leknes – Næringsareal Kløtran – Storeidøya
  5. Gang og sykkelvei mellom Leknes og Gravdal

 

Foreslåtte områder i kommunedelplan for Leknes som Fylkesmannen har innsigelse til

Fylkesmannen mener at kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de avklaringer som er gjort i tidligere planprosesser og våre råd og merknader. Fylkesmannen savner at kommunen tar stilling til hvilken vekstretning tettstedet Leknes skal ha i planperioden og at det fastsettes en langsiktig grense mellom landbruksområder og byggeområder. Dette er viktig for å skape forutsigbarhet for landbruksnæringen.

I tillegg til innsigelsene som gjelder viktige jordbruksområder, er det fremmet innsigelse til næringsområde N1 ved Storeidøya - Kløtran av hensyn til biologiske verdier i området. Fylkesmannen mener at nødvendigheten av å fylle ut de delene av området som berører  naturtypen strandeng og strandsump ikke  er tilstrekkelig begrunnet (se lenke til naturbasen i høyre marg).

Innsigelsen til gang og sykkelveien er fremmet av samme årsak, samt at veien kan gi negative  for konsekvenser for vannkvaliteten i området innenfor traseen.

Innsigelsene medfører at kommunen ikke kan egengodkjenne planen slik den forelå ved offentlig høring.

Brevet kan i sin helhet lastes ned fra denne siden.