Kommuneplan Narvik: Fylkesmannens uttalelse med innsigelser

Narvik kommune har lagt fram et forslag til ny kommuneplanens arealdel med fokus på næringsutvikling og fortetting i årene som kommer. Deler av forslaget er i konflikt med interesser som statlige myndigheter skal ivareta.

Det er Fylkesmannens oppfatning at Narvik kommune har jobbet godt med planforslaget, og planforslaget fremstår som godt opplyst, ryddig og forståelig. Kommunen har hatt høyt fokus på kontakt og dialog med regionale myndigheter gjennom hele planprosessen.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til seks områder av planen. Disse er:

  1. N4.1 Næringsområde, Håkvikdalen: Fylkesmannen fremmer innsigelse til deler av arealet ut fra nasjonale jordvernhensyn. Det avsatte området må avgrenses i vest slik at jordbruksarealet ikke blir berørt.

  2. F8.1 Bonsåsen, Fritidsboliger, Herjangsfjellet: Fylkesmannen fremmer innsigelse til hele arealet ut fra hensyn til reindriftsinteresser og regionale friluftsinteresser. Hele byggeområdet må tas ut fra planen

  3. Jernbane Kleiv-Håkvik/Skjomnes: Fylkesmannen fremmer innsigelse til den juridiske linjen (linjesymbol 1151) for framtidig jernbanetrase. Det er ikke redegjort for hvordan kryssing av E6 skal løses, det er ikke gjort tilstrekkelige vurderinger av støy, massestabilitet i Håkvik og vist konsekvensene for det statlig sikrede friluftslivsområdet på Fagernes.

    Fylkesmannen har ingen merknader til at traséen båndlegges for framtidig vedtak etter plan- og bygningsloven, slik kommunen har gjort for ny E6 på samme strekning.

  4. Planbestemmelse - Parkering: Fylkesmannen fremmer innsigelse ut fra Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Narvik kommune må se på parkeringsdekning i hele sentrum, og komme frem til en parkeringsdekning som fremmer økt bruk av kollektiv transport, gåing og sykling.

  5. Planbestemmelse § 4.4.4: Kvalitetskrav til lekeplasser: Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelse 4.4.4 vedrørende kvalitetskrav til lekeplasser. Plan- og bygningsloven § 28-7 hjemler ikke en frikjøpsbestemmelse som foreslått i 4.4.4. Vi forutsetter at siste kulepunkt under 4.4.4 tas ut i sin helhet.

  6. Rekkefølgebestemmelse til HA4.1 Havn og molo, Skjomnes: Fylkesmannen fremmer innsigelse til mangelfull rekkefølgebestemmelse til HA4.1. Utviklingen av Håkvik-Skjomnes havn fordrer store investeringer og offentlig økonomisk støtte til etablering av atkomst hit (jernbane og veg). Fylkesmannen mener at det i denne sak er avgjørende at det ikke kan påbegynnes utfylling av området eller tillates tiltak her, før forholdet til infrastruktur er avklart.

    Bestemmelsen må presiseres med tanke på at området ikke kan tas i bruk til utbygging før etablering av teknisk infrastruktur i form av jernbaneframføringen er igangsatt eller tilstrekkelig etablert, jfr. pbl. § 11-9 nr. 4. Alternativt kan rekkefølgekravet knyttes opp mot at nødvendige tillatelser gitt i eller med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane (jernbaneloven) må foreligge.

Uttalelsen fra Fylkesmannen er en samordnet uttalelse av statlige regionale myndigheter i regi av FOSIN-forsøket (Forsøk Om Samordning av INnsigelser). Flere av innsigelsene er fremmet også av andre regionale etater.