Fylkesmannen med innsigelse til reguleringsplan for Nasa kvartsforekomst

Kommunevåpen - Rana kommune
Kommunevåpen - Rana kommune

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til  reguleringsplan for Nasa kvartsforekomst. Grunnlaget for innsigelsen er at planen vil få vesentlige konsekvenser for reindrifta i området. I tillegg kommer konsekvensene for landskapsverdi- og friluftslivsinteresser.

Fylkesmannen opprettholder med dette innsigelsen områdestyret for Nordland hadde til den opprinnelige planen høsten 2012. 

Også det reviderte forslaget til  reguleringsplan for Nasa kvartsforekomst medfører store negative konsekvenser for reindriften. Flere reinbeitedistrikter og samebyer blir berørt, herunder viktige "konvensjonsbeiter" mellom Norge og Sverige. Om kvartsbruddet fører til at svenske samebyer de nærmeste 30 – 40 år taper beiteområder i Saltfjellregionen, kan det innebære at Norge blir forpliktet til å skaffe nye beiteområder. Dette kan ramme Saltfjellet reinbeitedistrikt og/eller andre reinbeitedistrikter i Nordland.

Planområdet og adkomstvei ligger også midt i et viktig barmarks- og vinterbeiteområde for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Ei svært viktig trekk- og flyttelei vil bli berørt, og områdene sør og øst forplanområdet vil bli utilgjengelige som beiteområde.

Fylkesmannen hadde opprinnelig også innsigelse på rent miljøfaglig grunnlag. Denne innsigelsen er frafalt, siden den nye planen legger opp til at masse nå delvis skal deponeres i tidligere bruddområder.