Fylkesmannen i Nordland skal teste ny innsigelsesordning

Vi er sammen med 5 andre fylkesmannsembeter valgt ut til å delta i et forsøk med en ny innsigelsesordning.

Målsettingen er at staten skal tale med èn stemme når det gjelder innsigelser til kommunale planer. I dag er det 22 instanser som alle kan ha individuelle uttalelser og innsigelser mot planene.

Disse innsigelsene skal nå samordnes av Fylkesmannen slik at det kommer èn felles uttalelse til kommunen. Hensikten med dette er å gi kommunen større forutsigbarhet og raskere behandling av planene.

Fylkesmannen skal ikke hindre innsigelser, men sørge for de ikke er motstridende og uvesentlige. Hvilke innsigelser som til slutt fremmes må avklares i samråd med berørt innsigelsesmyndighet.

Når det gjelder den praktiske gjennomføringen, vil Fylkesmannen samarbeide med flere sentrale instanser i Nordland – herunder Nordland fylkeskommune. I tillegg vil vi gjennom dette prosjektet kunne bidra til at kommunene får drahjelp og bistand til å gjennomføre gode og effektive planprosesser.

Et viktig mål er ønsket om å bedre dialogen mellom regionale myndigheter – og mellom regionale myndigheter og kommunene.

Det vil også bli satt fokus på kompetanseheving på det planfaglige arbeidet. Prosjektet vil få en varighet på 3 år.

Kommunene har samme myndighet som før, men får færre å forholde seg til. Det viktigste er å bedre samordningen og redusere tidsbruken, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.