Fylkesmannen med innsigelse til del av reguleringsplan for området Osan - Kabelvåg i Vågan

Fylkesmannen fremmer innsigelse til at en del av område planlagt til næringsformål på Åvikmyra kommer innenfor grensa for bymarka for Svolvær / Kabelvåg.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til at en del av område planlagt til næringsformål på Åvikmyra kommer innenfor grensa for bymarka for Svolvær / Kabelvåg, uten at konsekvensene av dette er tilfredsstillende utredet, og uten at det foreligger et grunngitt behov.

Til grunn for innsigelsen ligger at markaområdene mellom Svolvær og Kabelvåg er svært viktig som nærturområde for befolkningen både sommer og vinter. I tillegg kommer at det er denne delen av myrområdet som, i følge konsekvensutredningen for naturmiljø, har størst verdi som næringsområde m.v. for ulike fuglearter.

Innsigelsen, som også er begrunnet med manglende utredning av blant annet friluftlivsinteressene, kan lastes ned fra denne siden (se i høyre marg).