Fylkesmannen fremmer innsigelse til deler av reguleringsplan for Solsiden boligfelt i Leirfjord

Fylkesmannen fremmer innsigelse til de delene av planen som medfører negative konsekvenser for reindriftas flyttlei.

Med reguleringsplan for Solsiden boligfelt blir flyttleia innsnevret i forhold til gjeldende kommunedelplan for området.

Også i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen var flyttleia tema. Det ble i denne sammenhengen påpekt at det etter reindriftsloven ikke er lov med utbygginger som hindrer bruken av flyttleia, og kommunen ble derfor bedt om å justere formålsgrensene for å hindre konflikt mellom flyttleia og fremtidige utbyggingsplaner.  Fylkesmannen oppfordret også til at flyttlei-traséen ble nærmere avklart med reinbeitedistriktet. Dette ble ikke fulgt opp av kommunen, og hensynssonen som kommunen la inn for å beskytte flyttleia i kommunedelplanen var betydelig smalere enn traseen for flyttlei på reindriftas arealbrukskart.  Kommunen har heller ikke søkt departementet om omlegging av flyttleia, slik loven krever.

Fylkesmannen har derfor fremmet innsigelse til denne delen av planen 

Fylkesmannen vil gjennomføre befaring av flyttlei i området. Etter befaring vil Fylkesmannen vurdere om det er grunnlag for å trekke innsigelsen.