Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.

Fylkesmannen i Nordland har siden 2013 samordnet innsigelser og uttalelser fra statlige etater. Fra 01.01.2018 er ordningen gjort permanent, men er begrenset til samordning av innsigelser.

Forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven har vært styrt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmennene har samordnet innsigelser innenfor eget ansvarsområde, og fra statlige etater som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Forsvarsbygg og NVE. Fylkesmannen skal som samordner motta innsigelsene, foreta en samlet vurdering av dem og bidra til at uenigheter om arealbruk kommer til løsning. Fylkesmannen har også myndighet til å avskjære innsigelser på nærmere angitte betingelser.

Den faste ordningen innføres på bakgrunn av positive erfaringer med forsøket, der målet har vært å sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker, og skape et godt samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. 

Lill Margrethe Hildonen på Kommunal- og beredskapsavdelinga har fra 1. februar 2018 overtatt som kontaktperson for samordningen hos Fylkesmannen. Se kontaktinformasjon til høyre.

Høringsuttalelser med innsigelse sendes til Fylkesmannen (fmnopost@fylkesmannen.no med kopi til kommunen og vår kontaktperson fmnolhi@fylkesmannen.no) innen to uker før høringsfristens utløp.

Uttalelser uten innsigelse sendes direkte til kommunen.