Unntak for landbrukstiltak i strandsonen opphører 1. juli 2013

Plan- og bygningsloven har et generelt forbud mot byggetiltak i strandsonen.

Fram til 1. juli 2013 har dette forbudet - som et unntak - ikke gjeldt for nødvendige bygninger i landbruket, reindrift, fiske, akvakultur og tiltak som tjener ferdsel til sjøs. Dersom byggetiltak i landbruket fortsatt skal være tillatt i strandsonen etter 1. juli 2013, må det være gitt bestemmelser for dette i kommuneplanens arealdel.

Når det er gitt en slik bestemmelse, gjelder ikke det generelle forbudet for de tiltakene som er i samsvar med bestemmelsen. j.fr plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 4.

Eksempel på bestemmelse som kan innlemmes i kommuneplanens arealdel finnes i Temaveileder: for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven, kapittel 6.3.4. Se lenke til høyre.