Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer

FOSIN: Fast ordning med samordning av statlige innsigelser. Les mer om ordningen her. 


20.04.2020

Søk støtte til plan som kan sikre naturmangfoldet

Miljødirektoratet viderefører ordningen med støtte til kommuner som vil utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Søknadsfristen er 6. mai 2020

18.11.2019

Innsigelse til reguleringsplan for Verholmen i Meløy

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til regulering av Verholmen ved Bolga i Meløy til område for landbasert oppdrett av laks.

18.11.2019

Fortsatt innsigelse til Byplan Svolvær

Fylkesmannen i Nordland opprettholder tidligere innsigelse til boligområde ved innfallsporten til Svolværmarka. I tillegg kommer innsigelser til to nye områder fremmet ved andre gangs høring. 

28.06.2019

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til reguleringsplan for havn på Fiskøya

Innsigelsen opprettholdes fordi tilleggsutredning viser at lokalisering av ny havn på Fiskøya vil være mer konfliktfylt enn å videreutvikle området ved Kåringen som regional havn.

28.06.2019

Fylkesmannen med innsigelse til Byplan Svolvær

Innsigelsen gjelder lokalisering av to områder til boligformål ved innfallsporten til Svolværmarka.

01.03.2019

Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til uttak av is fra Svartisen

I dag demonstrerte Bodø AUF utenfor Statens Hus mot uttak av is fra Svartisen. Fylkesmannen i Nordland synes det er flott med engasjement. Fylkesmannen ser det som nødvendig å komme med noen presiseringer.

22.02.2019

Plankonferansen 2019 – hold av dagene 26. – 27. november

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.

22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.

21.03.2018

Stadnamn i Nordland

I Fylkesleksikon for Nordland fylkeskommune er det nå publisert et interaktivt kart som viser historiske lokale stedsnavn i Nordland - "Stadnamn i Nordland"

20.02.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.

Flere nyheter