Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer

FOSIN: Fast ordning med samordning av statlige innsigelser. Les mer om ordningen her. 


01.03.2019

Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til uttak av is fra Svartisen

I dag demonstrerte Bodø AUF utenfor Statens Hus mot uttak av is fra Svartisen. Fylkesmannen i Nordland synes det er flott med engasjement. Fylkesmannen ser det som nødvendig å komme med noen presiseringer.

22.02.2019

Plankonferansen 2019 - Hold av datoen

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.

22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.

15.05.2018

Plankonferanse 2018 - Hold av datoen

Årets plankonferanse blir 27. - 28. november på Scandic Havet i Bodø

21.03.2018

Stadnamn i Nordland

I Fylkesleksikon for Nordland fylkeskommune er det nå publisert et interaktivt kart som viser historiske lokale stedsnavn i Nordland - "Stadnamn i Nordland"

20.02.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.

09.08.2017

Havnivåstigning 2017

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.

27.06.2017

Innsigelse til Kystplan Helgeland - Vega

Fylkemannen har opprettholdt innsigelsen til lokalisering av to områder for akvakultur innenfor Vega verdensarvområde, i grenseområdet til Hysvær/Søla landskapsvernområde.

29.05.2017

Innsigelser i perioden januar - april 2017

Fylkesmannen har i perioden januar - april 2017 kommet med samordnet uttalelse med innsigelse til syv reguleringsplaner og en kommuneplan. To av innsigelsene til reguleringsplaner ble fremmet for andre statlige etater. I tillegg har NVE fremmet en innsigelse direkte. 

04.01.2017

Innsigelser i september - desember 2016

Fylkesmannen har i høst gitt samordnet uttalelse med innsigelse til tre kommuneplaner, en kommunedelplan og åtte reguleringsplaner. Seks av innsigelsene til reguleringsplan ble fremmet av andre statlige etater. Fylkesmannen avskjærte ingen innsigelser i perioden.

Flere nyheter