Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


22.02.2019

Plankonferansen 2019 - Hold av datoen

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.

14.01.2019

Støtte til klimasatsing i kommunene

Mer enn 200 millioner skal deles ut i år til ulike tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

13.12.2018

Krav om hensyn til klima og klimatilpasning i planleggingen

Nye statlige planretningslinjer stiller klare krav til kommunene om å innarbeide hensynet til reduserte klimagassutslipp og klimatilpasning i overordnet og strategisk planlegging. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å samarbeide i nettverk.

22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.

12.06.2018

Jord i Nord 2018!

Vi inviterer til konferanse om jordvern 6.-7. november. Meld deg på!

15.05.2018

Plankonferanse 2018 - Hold av datoen

Årets plankonferanse blir 27. - 28. november på Scandic Havet i Bodø

20.02.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.

04.01.2018

Kommunekonferansen 2018

Akuttberedskap for barneverntjenesten Totalforsvar og beredskap i en ny tid Velferdsteknologi for effektive helsetjenester i kommunene Kommuneproposisjonen 2019 Dette og mer var tema i årets kommunekonferanse 23. og 24. mai i Bodø. I høyremargen finner du lenke til presentasjoner og webcast fra konferansen.

03.11.2017

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen.

03.11.2017

Klimasats - for klimasatsing i kommunene

Opptil 100 millioner skal fordeles til Klimasats i kommunene i 2018. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel