Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.


12.06.2018

Jord i Nord 2018!

Vi inviterer til konferanse om jordvern 6.-7. november. Meld deg på!


15.05.2018

Plankonferanse 2018 - Hold av datoen

Årets plankonferanse blir 27. - 28. november på Scandic Havet i Bodø


20.02.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.


04.01.2018

Kommunekonferansen 2018

  • Akuttberedskap for barneverntjenesten
  • Totalforsvar og beredskap i en ny tid
  • Velferdsteknologi for effektive helsetjenester i kommunene
  • Kommuneproposisjonen 2019

Dette og mer var tema i årets kommunekonferanse 23. og 24. mai i Bodø. I høyremargen finner du lenke til presentasjoner og webcast fra konferansen.


03.11.2017

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen.


03.11.2017

Klimasats - for klimasatsing i kommunene

Opptil 100 millioner skal fordeles til Klimasats i kommunene i 2018. 


24.10.2017

Plankonferansen 2017

Tema for den årlige plankonferansen er Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer?


03.08.2017

Havnivåstigning og stormflo - nye tall

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.


10.07.2017

Betydelige midler til kommunal klimainnsats - noe også til Nordland

"Klimasats"-midlene for 2017 er fordelt. Rana, Brønnøy og Vågan har fått støtte til prosjekter som i stor grad kan bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel