Lofoten sier ja til mer samarbeid

Mer samarbeid i Lofoten. Fylkesmannen sammen med ordførerne i Lofoten på møte i Bodø 13. januar: F.v Remi Solberg (Vestvågøy) leder av Lofotrådet, Trond Eivind Kroken (Flakstad), Elisabeth Mikalsen (Røst), Tom Cato Karlsen (fylkesmann), Susan Berg Kristiansen (Værøy), Lillian Rasmussen (Moskenes) og Frank Johnsen (Vågan).
Mer samarbeid i Lofoten. Fylkesmannen sammen med ordførerne i Lofoten på møte i Bodø 13. januar: F.v Remi Solberg (Vestvågøy) leder av Lofotrådet, Trond Eivind Kroken (Flakstad), Elisabeth Mikalsen (Røst), Tom Cato Karlsen (fylkesmann), Susan Berg Kristiansen (Værøy), Lillian Rasmussen (Moskenes) og Frank Johnsen (Vågan). (Foto: Wigdis Korsvik)

- Alt ligger til rette for at Lofoten kan bli et kraftsenter i Nordland.  Vi registrerer med glede at det er en svært offensiv holdning til mer samarbeid i regionen, sa fylkesmann Tom Cato Karlsen under et møte med Lofotrådet nylig.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser var hovedtema når Fylkesmannen i Nordland hadde invitert Lofotrådet på besøk i Bodø mandag 13. januar. På møtet deltok ordførere og rådmenn fra hele regionen. Fra Fylkesmannen deltok fylkesmann, assisterende fylkesmann og fagdirektører.

Tre samarbeidsprosjekter

Lofotrådet presenterte tre konkrete samarbeidsprosjekter innenfor følgende områder: Ressurskrevende tjenester, NAV og IKT. Dette er prosjekter som alle ordførerne i regionen stiller seg bak.
 
Det er et overordnet mål at alle innbyggerne i Nordland skal få likeverdige tjenester. 25 av Nordlands 41 kommuner har under 3.000 innbyggere. Et stort flertall av fylkets kommuner opplever befolkningsnedgang.
 
- Vi erfarer at det er et godt samarbeidsklima i Lofoten og vi erkjenner også at vi har utfordringer som vi sammen skal jobbe med framover, sa Remi Solberg, leder av Lofotrådet og ordfører i Vestvågøy.

Attraktive kommuner

Fylkesmannen ønsker å bidra til å gjøre kommunene mer robuste og har laget en egen strategi for videre arbeid med kommunedialogen. Lofoten er vurdert som et område det ligger godt til rette for utvikling av nye felles løsninger.
 
Mange kommuner har pekt på samarbeidsløsninger som alternativ til sammenslåinger og virkemiddel for å møte de mange utfordringene som kommunene har i dag.

- Det er bekymringsfullt at vi ikke får til en innbyggervekst, samtidig som befolkningen i Nordland blir stadig eldre. Dere gjør det som er mest rett, nemlig samarbeid. Nå blir det viktig å lage en felles strategi for videre samarbeid. Lofoten er en sterk merkevare, både innenfor turisme, kultur, fiskeri og annet næringsliv. Utfordringene blir å skape et tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo der.

- Lofotregionen er noe av det mest spennende vi jobber med innenfor kommunenordland. Får vi på plass et samarbeidsprosjekt som fungerer, har vi skapt tillitt til å sette i gang flere  fellesprosjekter, sa fylkesmannen til Lofotrådet.

Dette er forslagene fra Lofotrådet:

1.Ressurskrevende tjenester:

Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan og Lødingen kommuner bruker samlet årlig ca 200 millioner kroner på ressurskrevende tjenester. Kommunene ønsker blant annet å utvikle et felles tilbud internt i Lofoten. Målet er å sikre et faglig, godt tilrettelagt tilbud og redusere ressursbruk. Kommunene har søkt om skjønnsmidler til etablering og oppbygging av felles struktur.'
 
2. NAV:

Lofotrådet foreslår også å samordne NAV-kontorene i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes under én ledelse. Begrunnelsen er et overlappende arbeidsmarked, behov for spesialisering og felles struktur som kan gi grunnlag for større oppgaver utover Lofoten sine egne behov. I utkastet til ny struktur er det foreslått å opprettholde dagens kontor. Leder får kontorsted Leknes og nestleder i Svolvær.
 
3. IKT:

Her foreslår Lofotrådet å slå sammen Lofoten IKT (Vågan, Flakstad, Moskenes og Værøy) og IKT Vestvågøy i en struktur og med én ledelse. Begrunnelsen er at utviklingen innen IKT og digitalisering generelt og drift, krever større kompetente arbeidsmiljø. Felles administrative- og fagsystemer vil forenkle og gi grunnlag for mer effektiv drift. Lofotrådet foreslår at dagens kontorsteder opprettholdes, stillingen av ny felles struktur lyses ut og får kontorsted Svolvær, mens nestleder får kontorsted på Leknes. Til dette prosjektet er det også søkt om skjønnsmidler til etablering og utvikling.
 
Prosjektene skal til endelig behandling i de ulike kommunestyrene.

Fakta om Lofotrådet:

  • Etablert i 1988.
  • Samarbeidsorgan for seks kommuner: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.
  • Visjon: «Ett Lofoten» (strategisk plan for 2019-2031)
  • Rådet skal blant annet fremme interkommunalt og regionalt utviklingsarbeid som har eller kan få betydning for hele regionen.