- Forebygging av seksuelle overgrep er et felles ansvar

-  Grundig, omfattende og svært viktig. Slik oppsummerer fylkesmann Hill-Marta Solberg politiets arbeid med forebygging og etterforskning av seksuelle overgrep i Tysfjord det siste halvannet året.

- Nordland politidistrikt har lagt et svært viktig grunnlag for det det forebyggende arbeid som vi alle har et felles ansvar for, sier Solberg.
Fylkesmannen var til stede på politiets pressekonferanse som ble holdt på Innhavet tirsdag 28. november.

Tysfjordsaken har vært - og er fortsatt - en stor utfordring for Nordland politidistrikt. I etterkant av avsløringene i media 11. juni 2016, har politidistriktet satt av store ressurser til å jobbe med denne saken. Det viktigste har vært å avverge nye straffbare handlinger, samt straffeforfølge de overgrepene som allerede er begått.

Det er avdekket til sammen 151 seksuelle overgrepssaker relatert til Tysfjord. Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Mange av sakene ligger langt tilbake i tid.
Politiet jobber videre – i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører – for å forebygge nye seksuelle overgrep i kommunen.

- Mitt største ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi, et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, sa politimester Tone Vangen under pressekonferansen.

Politirapporten kan lastes ned fra siden her.

Politiet uttrykte også glede over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i juni bevilget 7,5 millioner kroner et stort, forebyggende prosjekt i Tysfjord.  Prosjektet ble satt i gang i høst og koordineres av Fylkesmannen i Nordland.
Les mer om det her.

Politiet har jobbet mye for å øke oppdagelsesrisikoen for dem som begår seksuelle overgrep mot barn. Overgriperne i Tysfjord har i stor grad fått «holde på i fred» innenfor et kriminalitetsområde med lav oppdagelsesrisiko, går det fram av politirapporten.

- De fleste barna som har vært utsatt for overgrep har ikke varslet offentlige myndigheter om det de har vært utsatt for. Det kan vi sannsynligvis heller ikke forvente. Politiets mål er å øke oppdagelsesrisikoen ved at flere andre melder fra om overgrep og bekymringer for barn – det kan være barnehage, skole, helsesøster, fastlege, spesialisthelsetjeneste, barnevern, menighet mv. I den forbindelse har både politiet og Fylkesmannen i Nordland brukt tid på å informere de aktuelle samfunnsaktørene i Tysfjord om varslingsplikt og bekymringsmeldinger, skriver politiet i rapporten.