Starter forebyggende arbeid i Tysfjord

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) gir full tilslutning til Fylkesmannens planskisse for oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. - Vi er glad for at departementet vil bidra til å støtte Tysfjord kommune i en vanskelig situasjon, og at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

 - Nå er det viktig å få samlet berørte aktører slik at de får komme med nødvendige innspill til det videre arbeidet, sier Solberg.

KMD vil tildele 7,5 millioner kroner i skjønnsmidler over en periode på 2,5 år som skal dekke det anslåtte finansieringsbehovet knyttet til oppfølging av det forebyggende arbeidet i Tysfjord.

Fylkesmannen i Nordland skal ha det overordnede ansvaret med å koordinere Tysfjordprosjektet.

- Det er bra at storsammfunnet bidrar til at det iverksettes gode, forebyggende tiltak. Vi skal jobbe videre i nært samarbeid med aktuelle fagmiljø. Alle delprosjektene skal sammenstilles til en helhetlig oppvekstplan for Tysfjord kommune, sier Solberg. Rett etter ferien, i løpet av august, vil det bli avholdt et informasjonsmøte i kommunen. Dato for dette kunngjøres så snart det er klart.

I planskissen fra Fylkesmannen i Nordland er det foreslått flere tiltak:

1. Oppfølgning av offer

Kommunen må ha et spesielt fokus på å ha et godt beredskapsapparat for å ta imot henvendelser fra offer og andre berørte i periodene rundt rettssaker, slik at de kan få kanalisert disse videre i hjelpeapparatet. I dette arbeidet vurderes Tysfjord å ha behov for assistanse fra større fagmiljø i nabokommunene. Det bør utarbeides gode rutiner for «førstehjelp» til de som utsettes for vold og overgrep. Videre bør det utvikles rutiner for langsiktig oppfølgning av personer som har vært utsatt for vold og overgrep.

2. Kunnskap og bevisstgjøring om overgrep

Her tenkes det at kommunen skal spre kunnskap om vold og seksuelle overgrep i lokalsamfunnet gjennom artikler i media, foredrag blant foreldre i barnehager og skoler samt gjennom tilbudet som gis i helsestasjon og på legekontor.

3. Opplæring av barn og unge

Fylkesmannen anbefaler at kommunen lager undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal hjelpe barn med å sette grenser for egen kropp.

4. Helhetlig oppvekstplan for kommunen

Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge i kommunen sikres et godt og trygt oppvekstmiljø. Det vil si at barn og unge blir mer trygg på sin kropp, har større kunnskap om kropp generelt og at faren for overgrep blir betydelig redusert. Oppvekstplanen skal være sektorovergripende og vil inneholde en rekke andre momenter også, som fritidsaktiviteter og formelle møtepunkter for barn og ungdom.