Pressemelding fra KMD: Følger opp Tysfjord-samfunnet

– Storsamfunnet har et ansvar for å bidra når et lokalsamfunn som Tysfjord opplever en så alvorlig situasjon. Dette er et lokalsamfunn som er rammet av en krise, der både folk og kommunen trenger bistand. Nå starter vi arbeidet med å sette i verk nødvendige tiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Det er avdekket omfattende og alvorlige overgrepssaker i Tysfjord kommune.

– Beskrivelsene fra Tysfjord vekker både forferdelse og dyp bekymring. Situasjonen i kommunen er svært alvorlig, og det er viktig at ofre og pårørende blir godt ivaretatt, sier Sanner i pressemeldingen som ble sendt ut i formiddag, fredag 30. juni.

For to uker siden inviterte Sanner til møte for å få innspill til hvordan kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner kan jobbe for å følge opp de berørte, og for å forebygge overgrep i fremtiden.

Fylkesmannen i Nordland fikk i oppdrag å koordinere og følge opp dette arbeidet, og 23. juni overleverte fylkesmannen et første forslag til plan for oppfølgingstiltak. I dag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt sin tilbakemelding på planen.

– Jeg er opptatt av hvordan vi sammen kan sikre et bedre tilbud til ofre og andre som trenger hjelp og oppfølging i kommunen, både på kort og lang sikt. Det er viktig for oss at vi kommer raskt i gang med tiltak. Jeg er særlig opptatt av at vi setter i gang tiltak rettet mot barn og unge raskt., og ber om at prosjektet får på plass et undervisningsopplegg i barnehage og skole allerede fra høsten 2017, sier Sanner.

Det er viktig å få etablert en prosjektorganisasjon raskt, og departementet bevilger allerede nå midler til å lønne en prosjektkoordinator i Tysfjord kommune i årene til og med 2019. Departementet understreker også at arbeidet med en helhetlig oppvekstplan ikke bare skal rette seg inn mot kommunen, men at det også legges opp til bred inkludering av lokalsamfunnet, både innbyggere, lag og foreninger, når planen utarbeides og settes i verk.

– Det er viktig å inkludere innbyggerne, sier Sanner. Vi må jobbe langsiktig og sammen bidra til å skape en positiv utvikling. – Dette er vår første vurdering av tiltakene. Vi skal fortsette en god dialog for å få gode tiltak på plass for innbyggerne i Tysfjord, sier Sanner.