Fylkesmannen gir pålegg om flytting av rein på innmark

Fylkesmannen i Nordland har gitt pålegg om å flytte rein som oppholder seg ulovlig på innmark i et område på Reipå i Meløy.

Det ble i midten av januar gitt et forhåndsvarsel til reineier. I forkant av dette mottok Fylkesmannen i Nordland flere henvendelser fra Nordre Meløy og Gildeskål bondelag om rein på innmark på Reipå.

I forhåndsvarslet ble det orientert om at Fylkesmannen vurderer å gi pålegg om å føre et bedre tilsyn med rein som befinner seg i det aktuelle området.

På bakgrunn av samtaler og dokumentasjon fra både reineier, Nordre Meløy og Gildeskål bondelag og Meløy kommune, har Fylkesmannen kommet til at tilsynet med rein på Reipå ikke har bedret seg vesentlig etter at fristen på forhåndsvarselet gikk ut 28. januar 2020.

I pålegget fra Fylkesmannen er reineier bedt om å bedre tilsynet med reinen for å hindre at den volder skade og kommer utenfor lovlig beiteområde.

Reineier har frist til 9. februar med å få tilsynet bedret. Hvis fristen ikke overholdes, fastsetter Fylkesmannen en løpende tvangsmulkt hver dag etter fristens utløp.