Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til verneplanarbeidet for Kaldvågfjorden og Innhavet.

Status verneplanprosess

Verneplanarbeidet for Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde er nå avsluttet. Det er gjennomført en offentlig høring som ble avsluttet 4. april 2017. Det er også arrangert folkemøte og møter med kommune. Fylkesmannen har nå oppsummert de innkomne høringsinnspillene og laget en tilrådning om vern som ble oversendt Miljødirektoratet den 6. juni 2017. Høringsinnspillene og fylkesmannens tilrådning om vern ligger i høyremargen på artikkelen om tilrådningen.

Hillingspollen. Foto: Mia Husdal

Verneverdier og verneformål

Kalvågfjorden og Innhavet er et av 36 områder som er utpekt av et rådgivende ekspertutvalg som de beste kandidatområdene for marint vern i Norge. Utvalget har i sin tilrådning lagt vekt på særegenhet og representativitet sett i forhold til regioner og kyststrekninger. Det ble også vektlagt at områdene skulle være lite påvirket og kunne tjene som referanseområder for forskning og overvåkning. Utvalget delte områdene inn i 6 kategorier: poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsforekomster, fjorder, åpne kystområder og transekter fra kyst til hav og sokkelområder. Kaldvågfjorden/Innhavet er et av fem områder som i kategori poller som er foreslått vernet.

Selv om Kaldvågfjorden/Innhavet er i kategori poller er det helheten med stor spennvidde i naturforhold som er viktig i vernesammenhengen. Dette omfatter både de strømrike sundene, gruntområdene som grenser mot myr og strandenger, og de sterkt avgrensede pollene. De strømrike sundene er «hot spots» for biologisk mangfold i havet. Pollene er den rake motsetningen. Under terskelnivå skjer det liten utskifting av vann og artene her lever under marginale forhold. Dypvannsartene i slike poller har levd adskilt fra artsfrender i andre dypområder over lang tid. Slike forhold kan fremme utvikling av nye arter eller forekomst av sjeldne arter. Gruntområder er også viktige å ta vare på. Gruntområdene har stor produksjon av krepsdyr og andre små marine organismer, og er derfor blant annet viktige områder for en rekke arter våtmarkfugl, både som føde for fugl som hekker i området og som rasteområder for fugl på trekk.

Kaldvågfjorden og Innhavet er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det gjør området godt eget for vern. Tradisjonelt har folk i landsdelen bosatt seg i nær tilknytning til havet, som har vært både matfat og viktigste ferdselsåre. Sundene inn Kaldvågfjorden og Innhavet er grunne og har sterk strøm. Vinterstid er også store deler av fjordsystemet ofte islagt. De vanskelige forholdene for ferdsel med båt har gjort at de fleste bosetningene i området er orientert mot nabofjordene som er åpne og som har liten eller ingen isleggingsproblematikk. Kaldvågfjorden og Innhavet er imidlertid attraktivt for fritidsbruk, og det har etter hvert blitt mange hytter langs fjorden.