Høringsuttalelser utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Havvamåhkke, et av områdene som er foreslått vernet
Havvamåhkke, et av områdene som er foreslått vernet

Her finner du høringsuttalelsene som Fylkesmannen har mottatt angående revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende områder

Høringa ble avsluttet 1. november 2015. Av ulike årsaker fikk flere utsatt frist. Vi har mottatt 54 høringsuttalelser. I høyre marg finner du høringsuttalelsene, notater fra åpne møter i forbindelse med høringa og notat fra møte med Saltfjellet reinbeitedistrikt. Innspillene er veldig varierte og det er mange ulike meninger som kommer fram. Vi takker for alle innspill og all medvirkning.

Fylkesmannen vil nå gå gjennom alle innspillene og gi kommentarer og vurderinger. Dette vil bli lagt fram for arbeidsutvalget som skal bistå Fylkesmannen med vurderingene. Vi har som mål å komme til enighet så langt det lar seg gjøre. Arbeidsutvalget er en del av konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget. Dersom arbeidsutvalget og Fylkesmannen ikke kommer fram til omforente løsninger vil arbeidsutvalgets syn og anbefaling følge saken videre. Mandat og sammensetning av arbeidsutvalget finner dere i høyre marg.

Etter at saken har vært gjennomgått i arbeidsutvalget sender Fylkesmannen anbefaling om vern til Miljødirektoratet. Alle som har gitt innspill i saken vil da få kopi av denne anbefalingen. Der vil dere også finne tilbakemeldinger på de enkelte høringsuttalelser. Saksgangen videre er at Miljødirektoratet gjennomgår saken og gir sin anbefaling til Klima- og Miljødepartementet. Etter behandling i departementene skal saken vedtas av Kongen i statsråd.

Kontaktpersoner

Dokumenter