Forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde

Fylkesmannen i Nordland starter opp arbeidet av forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde i Værøy kommune.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltning av verneområdene med utgangspunkt i verneforskriftene (www.lovdata.no). Planen skal også foreslå tiltak for skjøtsel og tilrettelegging for bruk, slik at verneverdiene i området blir best mulig ivaretatt. Prosessen er ikke en revisjon av avgrensing av verneområdene eller av verneforskriftene.

 

Referansegruppe

Det vil bli opprettet en referansegruppe med representanter fra Værøy kommune, grunneiere og andre brukere. Referansegruppa vil bidra i arbeidet med forvaltningsplanen. Vi ønsker innspill på aktuelle representanter i denne gruppen.

 

Frist for innspill

Lokal medvirkning er viktig for å sikre at relevant bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging blir behandlet i forvaltningsplanen. Vi ønsker derfor innspill fra alle berørte parter. Innspill sendes pr brev eller e-post innen 30. august.

I forbindelse med oppstart av arbeidet med forvaltningsplan blir det også åpent møte i:

Kommunestyresalen, Værøy rådhus

tirsdag 26. juni, kl. 18.00 - 20.00