Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Vis mer

Verneområder i Nordland
I Nordland fylke er det pr. mars 2018 totalt 257 verneområder, og disse er fordelt på 8 nasjonalparker, 19 landskapsvernområder, 219 naturreservat, 1 marint verneområde og 10 rene artsfredningsområder. Flere av landskapsvernområdene på kysten er kombinert med artsfredning. Verneområdene har stor variasjon både i størrelse og hva som finnes av naturverdier, og totalt dekker de 18,2 prosent av landarealet og 3,9 prosent av sjøarealet. Flakstad, Træna og Leirfjord er de eneste tre kommunene i Nordland som ikke har verneområder.

Verneområdene i Nordland har blitt utredet i flere faser/temaer. Nasjonalparker og store verneområder har vært forankret i «nasjonalparkplanen», stortingsmeldinger som har definert hvilke områder som skal utredes som nasjonalparker. Videre har det vært gjennomført tematiske verneplaner på myr, våtmark, kyst, skog og marint vern, enkelte av disse i flere omganger.

Forvaltning
Tradisjonelt har verneområdene vært forvaltet av Fylkesmannen i Nordland. Etter forvaltningsreformen er det opprettet fem lokale verneområdestyrer: Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, Møysalen nasjonalparkstyre, Børgefjell nasjonalparkstyre og Vega verneområdestyre. Styrene er forvaltningsmyndighet for de store verneområdene som er opprettet med bakgrunn i nasjonalparkplanen. I tillegg har Hattfjelldal og Bodø kommuner forvaltningsansvar for verneområdene i sine kommuner (med unntak av nasjonalparkene).

Det er ansatt fem nasjonalparkforvaltere i Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og en forvalter for hver av de andre styrene. Forvalterne er formelt ansatt hos Fylkesmannen, men er sekretær for og underlagt verneområdestyrene.

I verneområdene skal hensynet til naturverdiene være førsteprioritet. Hvert verneområde har sin unike verneforskrift, som regulerer hva som er lov og hva som er forbudt. I tillegg er det mange politiske/juridiske føringer for behandling av saker der det skal utøves et skjønn. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet, og den skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for forvaltningen. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer danner rammene for forvaltningsplanen: det som etter verneforskriften ikke er tillatt, kan heller ikke tillates gjennom en forvaltningsplan. På samme måte kan ikke ting som etter verneforskriften er tillatt, forbys i forvaltningsplanen. I tillegg er det en del ting som verneforskriften sier det kan gis tillatelse til, og en viktig det av forvaltningsplanen vil være å klargjøre dette.

En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende med mindre verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Les mer om forvaltningsplaner for verneområder i Nordland på egen side.

Skjøtsel
Verneområdene har forskjellig behov for tiltak. Noen områder er avhengig av for eksempel slått, hogst eller beite for å ta vare på verneverdiene, og det gjennomføres da tiltak for å forsøke å ta vare på dem. Andre verneområder, for eksempel barskogsreservater, ønskes bevart mest mulig urørt, og her er de mest aktuelle tiltakene kanalisering av ferdsel bort fra sårbare områder og klopplegging av myrer.

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsynet i verneområdene i Nordland. Dette gjøres på kysten og i Lomsdal-Visten av SNO selv, mens i resten av fylket kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten. Oppsynet har en allsidig jobb: alt fra informasjon, gjennomføring av skjøtselstiltak, overvåkning til oppfølging av lovbrudd. Oppsynet har begrenset politimyndighet.

Du kan lese mer om verneområdene i Nordland på Miljødirektoratet sin kartløsning Naturbase.


24.09.2018

Nye klopper på Melkevasseidet i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Etter tre år kan vi endelig avslutte kloppleggingsprosjektet på strekningen Rognstad-Melkevatn i Ballangen kommune. Resultatet er 530 meter med nye klopper samt restaurering av eksisterende klopper der dette var mulig.


06.08.2018

Frakter ut gran fra Junkerdalsura med helikopter

Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune


22.06.2018

Nye naturreservater vedtatt

Regjeringen opprettet i dag to nye naturreservater og utvidet et eksisterende naturreservat i Nordland. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.


07.06.2018

Forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde

Fylkesmannen i Nordland starter opp arbeidet av forvaltningsplan for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde i Værøy kommune.


11.01.2018

Forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat

{PagePropertyPlugin}

 


16.11.2017

Forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat

Fylkesmannen i Nordland har nå ferdigstilt forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat. Forvaltningsplanen inneholder retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. for de områdene på Jan Mayen som er omfattet av verneforskriften for naturreservatet.


19.06.2017

Svært lite sjøfugl i Karlsøyvær naturreservat

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har telt sjøfugl i Karlsøyvær i mai og juni på oppdrag fra oss.


06.04.2017

Høring av marin verneplan avslutte

Høring av marin verneplan er nå avsluttet. Vi takker for mange gode innspill. Fram til juni vil vi gå gjennom innspillene og utarbeide vår tilrådning om vern.


01.12.2016

Utvidelse av Simaklubben naturreservat - høring

Simaklubben naturreservat ble opprettet 25.02.11. Området er 3192 daa stort, og foreslås nå utvidet med 226 daa. En utvidelse vil føre til bedre arrondering og sikre store naturverdier.


31.08.2016

Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat

Miljødirektoratet har godkjent planen og nå er ferdig trykt plan oversendt grunneiere og andre berørte


Flere nyheter