Hvert fjerde vannkraftprosjekt ligger i naturområder av nasjonal eller regional verdi

Spjeltfjellelva Hemnes
Spjeltfjellelva Hemnes

Fylkesmannen har i løpet av 2013 blitt forelagt 39 søknader om konsesjon for bygging av småskala vannkraftverk. Ca. hver fjerde søknad har blitt imøtegått av Fylkesmannen.

I de 39 forelagte søknader om konsesjon er det ikke medregnet rene revideringer eller små endringer av tidligere konsesjonssøknader eller oppnådde konsesjoner. Vi har uttalt oss til i overkant av 90 % av konsesjonssakene, hvorpå det fra Fylkesmannens side ble inngitt innsigelse til ca. 26 % (n= 10) av søknadene. I tillegg har det i ett tilfelle blitt fremmet innsigelse til ett av flere utbyggingsalternativ. Fylkesmannen har for øvrig helt eller delvis frarådet ytterligere fem søknader.

Hovedbegrunnelsen for innsigelsene er hensynet til regionalt eller nasjonalt viktig naturmangfold i eller i nær tilknytning til vassdragene. I denne sammenheng har særlig de verdifulle naturtypene «Bekkekløft og bergvegg» og «Fossesprøytsoner» med ulike utforminger vært særlig fremtredende verdier.

Hensynet til truede arter har også blitt tillagt stor vekt. For eksempel utgjorde hensynet til den kritisk truede fjellreven hovedbegrunnelsen for innsigelsen til Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana. Fylkesmannen frykter at en realisering av disse kraftverkene, med påfølgende inngrep og økt aktivitet/ forstyrrelse, vil kunne gi negative effekter på fjellrevbestanden i Saltfjellet- Junkerfjellet. Ved å avslå utbygging i dette leveområdet for fjellreven, øker vi sannsynligheten for at arten overlever her.

Videre har fosser som regionalt viktige landskapselement blitt vektlagt i flere saker, herunder Gálmmejåhkå (Galbmejohka) i Fauske. Hensynet til friluftsliv har ofte vært en medvirkende faktor for inngitte innsigelser.

I tabellen under gis en oversikt over hvilke saker Fylkesmannen har hatt til uttalelse i løpet av 2013. Kommunene hvor kraftverkprosjektene er lokalisert er angitt i parantes. Fotnotene angir de tilfeller Fylkesmannen har fremmet innsigelse eller frarådet søknader om konsesjon.

Kraftverk:
Nylandselva kraftverk (Leirfjord)
Gubbeltåga kraftverk (Rana)*
Sølvbekken kraftverk (Rana )*
Storlien kraftverk (Rana)
Grønlien kraftverk (Rana)
Engan kraftverk  (Rana)
Hauknes kraftverk (Rana)
Kvitfors kraftverk (Narvik)*
Krutåga kraftverk (Hattfjelldal)**
Bjørkåselva kraftverk (Hattfjelldal)
Mølnhusbekken kraftverk (Hattfjelldal)
Stikkelvika kraftverk (Hattfjelldal)*
Hjertvatn kraftverk (Ballangen)
Røvatn kraftverk (Ballangen)*
Kaldåga kraftverk (Ballangen)
Lendingelva kraftverk (Hemnes)*
Valåga kraftverk (Hemnes)***
Mørkbekken kraftverk (Hemnes)***
Vollbekken kraftverk (Hemnes)***
Sagelva kraftverk (Hemnes)
Sørbukta kraftverk (Hemnes)
Brattåga kraftverk (Hemnes)
Jamtjordbekken kraftverk (Hemnes)
Melandsbekken kraftverk (Hemnes)
Bjurbekken kraftverk (Hemnes)
Gálmmejåhkå kraftverk (Fauske)*
Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk (Fauske)*
Laksåga kraftverk (Fauske)*
Tverråmo kraftverk (Fauske)
Oterelva kraftverk (Fauske)
Sjønståfossen kraftverk (Fauske)
Granheibekken kraftverk (Fauske)
Valffarjohka kraftverk (Fauske)
Tennvasselva kraftverk (Hamarøy)
Hoffmannselva kraftverk (Hamarøy)***
Svartvasselva kraftverk (Hamarøy)*
Kobbedalselva kraftverk (Lødingen)***
Vasskruna kraftverk (Lødingen)
Dalelva kraftverk (Lødingen)

* Innsigelse, ** Delvis innsigelse, *** Fraråding.