Færre vannkraftsaker i 2015

Fylkesmannen har i løpet av 2015 uttalt seg til 12 søknader om konsesjon for bygging av  vannkraftverk. Dette er nedgang i forhold til 2013 og 2014 hvor hhv. 39 og 19 saker ble behandlet fra vår side.

I de 12 forelagte søknader om konsesjon er det ikke medregnet rene revideringer eller små endringer av tidligere konsesjonssøknader eller oppnådde konsesjoner. Vi har uttalt oss til samtlige høringer, hvorpå det fra Fylkesmannens side ble inngitt innsigelse til tre av søknadene. I Fylkesmannen har for øvrig helt eller delvis vært kritisk til ytterligere fire søknader.

I tabellen under gis en oversikt over hvilke saker Fylkesmannen har hatt til uttalelse i løpet av 2015. Fotnotene angir de tilfeller Fylkesmannen har fremmet innsigelse (*) eller vært kritisk (**) til søknad om konsesjon.

Kraftverk Kommune
Melfjordbotn kraftverk* Rødøy
Breivikelva kraftverk** Gildeskål
Buvikelva kraftverk** Gildeskål
Tindåga kraftverk Gildeskål
Sørdalselva kraftverk Rødøy
Dagslått kraftverk Brønnøy
Ådalen kraftverk* Brønnøy
Forsa kraftverk* Ballangen
Roussevagge kraftverk** Tysfjord
Mølnelva kraftverk Tysfjord
Bjørnåa kraftverk** Bindal
Storelva kraftverk Saltdal

Innsigelsene mot Melfjordbotn og Ådalen kraftverker er begrunnet ut fra hensynet til reindrift, mens hensynet til anadrom laksefisk, elvemusling og friluftsliv er avgjørende for innsigelsen til Forsa kraftverk. I øvrige saker hvor det ikke ble inngitt innsigelse har reindrift og de verdifulle naturtypene «Bekkekløft og bergvegg» og «Fossesprøytsoner» med ulike utforminger vært særlig fremtredende verdier. Videre har fosser som regionalt viktige landskapselement blitt vektlagt i en sak. Hensynet til friluftsliv har ved flere anledninger vært vektlagt i vurderingen av kraftverkenes virkning.

Av NVEs sider om konsesjonssaker framgår det at fem av de forannevnte konsesjonssøknadene er innvilget, mens tre er avslått. Resterende saker er fortsatt under behandling. Av de tre sakene Fylkesmannen har reist innsigelse til er søknad om konsesjon for bygging av Ådalen kraftverk avslått, mens Fylkesmannens betingede innsigelse til Melfjordbotn kraftverk ansees som imøtekommet. Søknad om uttak av vann til kraftproduksjon og settefiskanlegg fra Forsavassdraget i Ballangen kommune er fortsatt under behandling.