Tilskudd til naturforvaltningstiltak og andre miljøtiltak

Frist for å søke tilskudd til naturforvaltningstiltak, blant annet til fiske- og viltformål, er 15. januar 2014. 

Det kan blant annet søkes om tilskudd til

  • viltformål
  • forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltninga
  • lokale fiskeformål
  • tiltak for utvalgte naturtyper og prioriterte arter

I tillegg gir ordninga anledning til å søke på midler for å hindre forurensning, midler til friluftsformål, kulturminnetiltak og en del andre tiltak (som "Den naturlege skulesekken"). Se nærmere omtale i rundskrivet.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad fremmes gjennom det nettbaserte søknadssystemet til Miljødirektoratet. Bruk av elektronisk søknad forutsetter at du registrerer deg som bruker. Passord blir tilsendt på e-post. Registrerte brukere kan følge med på hvor mange som har sendt inn søknad elektronisk innenfor ditt fylke.