Lisensfelling av jerv i Nordland

Jerv
Jerv (Foto: Carl Norberg, SNO)

Jaktsesongen 2019/2020 kan det felles 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

De første 8 jervene på kvota er felles for alle jaktområder utenfor prioriterte yngleområder for jerv. Samarbeidsområdet med Troms (nord for Rombaken) holdes utenfor da dette området har kvote sammen med Troms.

Dersom denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til mindre fellingsområder ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

Kart

Elektronisk kart over fellingsområder (ulike kartlag velges i menyen til høyre eller under kartbildet):
http://arcg.is/KnWPe

Kart over fellingsområdene kan også lastes ned HER.

Plikt til å holde seg oppdatert om kvoten

Antall jerv som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Fylkesmannen i Nordland (75 53 15 60). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Meldeplikt ved påskyting av jerv

Melding om felt jerv eller påskutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen. Følgende telefonnummer benyttes ved melding:

 • Dagtid: 755 31 500
 • Utenom arbeidstid: 478 29 091

Jegerens navn og telefonnummer skal oppgis ved melding om skutt jerv. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Kvote for lisensfelling av jerv i grenseområdene mot Troms

Som følge av en samarbeidsavtale mellom rovviltnemdene i region 7 og 8, vil følgende område i Nordland omfattes av vedtak om kvote for lisensfelling i Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.

Lisensfelling av jerv i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. Tilgjengelig kvote i dette området gis på Fylkesmannen i Troms sin telefonsvarer, 77 64 22 32. Alle som deltar i lisensfelling i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Bestemmelser om lisensfelling av jerv

For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.

 • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2019/2020. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen eller kommunen til å registrere seg.
 • Lisensfellinga starter 10.september 2019 og varer til og med 15. februar 2020. Jakta stanses dersom totalkvoten eller hunndyrkvoten blir fylt.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn har Statskog SF åpnet for gratis lisensfelling av jerv og bjørn. Informasjon fra Statskog finner du HER.
 • Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber .222 Rem.
 • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2019/2020 dersom det skal brukes rifle.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, jf. viltlovens § 21. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen. Kommunen kan videre etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. For utkjøring i verneområder, kontakt Statens naturoppsyn eller Fjelltjenesten.
 • Ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv skal det fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen i Nordland.
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å bruke åte, jaktbu, bås eller lignende i et verneområde.
 • Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier dette.

Samordning av åter

Sannsynligheten for at jerven kommer til det åtet der jegeren sitter reduseres når antall åter øker. Fylkesmannen ønsker å effektivisere lisensfellinga på jerv, blant annet ved at kommunene bidrar til å samordne lisensjegerne på færre åter. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle lisensjegere som planlegger å legge ut åte, eller som ønsker å delta i åtejakt på jerv, å først ta kontakt med sin kommune. Kommunene kan orientere om hvor det allerede er etablert åter. Det bør være et felles mål å samordne flest mulig lisensjegere rundt de eksisterende åteplassene i kommunene.