Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Hubro hekker i enkelte områder på Helgeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold i Nordland
Nordland er et langstrakt fylke med landets lengste kystlinje. Variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter er stor, fra kyst til innland og fra fjære til høgfjell. Oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

I tillegg til å kontrollere at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger, har Fylkesmannen i Nordland ansvar for å følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Det er 530 trua arter i fylket og av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype.

Fylkesmannen i Nordland har i tillegg et nasjonalt ansvar for utarbeidelse og oppfølging av flere faglige grunnlag for trua arter og naturtyper. Dette gjelder artene hubro, narreglye, nordlandsglattkrans, smalasal og nordlandsasal samt naturtypene elvedelta, rikmyr og grotter.
Utfordringer tilknyttet fremmede arter er mindre i Nordland enn i sørlige deler av landet. Det er likevel utfordringer tilknyttet spredning av hageplanter og spredning langs veier, i vassdrag og havet.

Arter som prioriteres å bekjempes i Nordland er brunskogsnegl, lakseparasitten Gyrodactylus salaris, mink og mårhund, samt en rekke karplanter inklusiv fremmede treslag.

Du kan lese mer om naturmangfoldet i Nordland på nettstedet Miljøstatus i Nordland.


11.05.2020

Om måser og måseegg - hva er lov?

Saken er oppdatert. Hver vår får Fylkesmannen mange henvendelse om måser. Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg. Vi skal her gjøre rede for lovverket som gjelder.

29.03.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.

05.12.2018

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019


28.05.2018

Verden trenger humler

Humlene er en av de viktigste artene pollinerende insekter vi har. Uten humler vil mange planter ikke kunne formere seg. Også planter som vi er avhengig av til matproduksjon. Men humlene er sårbare og flere av de viktige humleartene er truet.

10.07.2017

Engeløya i Steigen har fått status som utvalgt kulturlandskap

Engeløya i Steigen kommune fikk i slutten av juni status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette betyr blant annet at området i årene fremover vil få egne statlige midler for å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.

12.06.2017

Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige planter

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede skadelige plantearter i Brønnøysund torsdag 24.august. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

12.06.2017

Kurs i Svolvær om bekjemping av fremmede skadelige planter

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter i Svolvær tirsdag 15.august. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

09.06.2017

Kartlegging av naturtypar i Nordland

Sommaren 2017 vert det gjennomført kartlegging av naturtypar etter NiN-systemet på oppdrag frå Miljødirektoratet. I Nordland skal det kartleggast elleve områder i Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Grane, Alstahaug og Herøy.

29.05.2017

Kurs på Fauske om bekjemping av fremmede skadelige planter i Salten

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter på Fauske tirsdag 20.juni. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

03.10.2016

Nærmer seg rekordåret 2015

Årets hekkesesong for hubro i Lurøy har vært svært god

Flere nyheter