Marin forsøpling

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere arbeidet med marin forsøpling fra 2018. Vi er heldige at det er mange engasjerte mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats i fylket vårt. Her vil vi forsøke å samle relevant informasjon og gi en oversikt over de ulike aktørene. Målet med dette er å legge til rette for at de som trenger å snakke sammen og utveksle informasjon vet om hverandre.

Forsøpling av havet angår oss alle

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene i dag. Dette er menneskeskapt avfall som ikke brytes ned på mange hundre år. Det konsentreres opp i havet, både på havbunnen, i vannmassene og i strandsonen.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra søppel i havet. De kan for eksempel få i seg plast fordi de tror det er mat. Plasten har ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, indre skader og forgiftning.

 


17.01.2019

Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Du kan søke til Miljødirektoratet om midler til ulike tiltak mot marin forsøpling. Søknadsfristen er 31. januar 2019


29.11.2018

Invitasjon til seminar om søknad om støtte til opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet inviterer til frokostseminar for å orientere om støtteordningen for 2019. Det vil informeres om hva de legger vekt på når de innvilger penger til prosjekter.


16.11.2018

Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.


16.11.2018

Erfaringskonferanse om marin forsøpling

Vi har i samarbeid med Nordland Fylkeskommune gjennomført ei erfaringssamling med marin forsøpling som tema. Presentasjonene fra samlinga finner du her.


29.06.2018

Pass på landbruksplasten

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.


05.06.2018

Nordland henger etter i tilbudet om mottak av avfall fra skip

Kravet om mottak av avfall fra skip gjelder for alle havner i EU/EØS-området. Hensikten er blant annet å unngå marin forsøpling. Fortsatt mangler over 80 % av havnene i Nordland en godkjent plan. Heldigvis finnes det også gode eksempler.


03.05.2018

Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Strandryddedagen nærmer seg og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Det er viktig at vi tar hensyn til hekkesesongen. 


02.05.2018

Tilsyn med forsøpling fra akvakultur

Fylkesmannen hadde ekstra fokus på avfallshåndtering og marin forsøpling ved tilsyn på akvakulturanlegg i 2017.


24.04.2018

Gjør en innsats

Hold Norge Rent er en ideell organisasjon som arbeider  mot forsøpling i hele landet. De administrerer nettstedet Ryddeportalen hvor dere både kan registrere områder som trenger ryddes og områder som har blitt ryddet.


24.04.2018

Disse fikk støtte til å rydde i Nordland

Også i 2018 ble det satt av midler på statsbudsjettet til arbeidet mot marin forsøpling. Miljødirektoratet har fordelt disse midlene til ulike prosjekter. Nordland har fått til sammen kr 3775300,- av denne potten.Dette er Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Innen utgangen av 2018 skal vi, sammen med andre relevante aktører lage et forslag til hvordan samarbeidet mellom aktørene i regionen kan styrkes og oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplaner for 200 havner. Alle havnene skal ha en godkjent avfallsplan for å sikre at avfall fra skip blir tatt forsvarlig hånd om og ikke kommer på avveie.

Vi fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker vi nesten alltid avfallshåndteringen til bedriften. Vi setter også vilkår i tillatelser med tanke på å minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

Dette er kommunens ansvar

Kommunen er forsøplingsmyndighet. Det innebærer at de skal føre tilsyn med den alminnelige forsøplingssituasjonen i kommunen og følge opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdager eller får melding om et forsøplet område kan de pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp etter seg. De kan også sette i verk opprydding på den ansvarliges regning hvis denne ikke etterkommer pålegget. Dette gjelder både på offentlige områder og på private eiendommer.

Dette er en veldig viktig oppgave kommunene har. Mye av avfallet som havner i havet kommer fra land ved at det blåser på havet eller fraktes med overflatevann. Avfall på avveie kan, i tillegg til å være skjemmende, gi skade på naturen både på land og i havet. 

Snø som brøytes kan inneholde betydelige mengder søppel. Kommunen er en stor aktør innen snørydding, og det er viktig at de vurderer hva snøen kan inneholde før den tippes i sjøen. Les mer om brøytesnø her.