Marin forsøpling

Garn- og taurester havner ofte i fjæra
Garn- og taurester havner ofte i fjæra (Foto: Mia Husdal / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere arbeidet med marin forsøpling fra 2018. Vi er heldige at det er mange engasjerte mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats i fylket vårt. Her vil vi forsøke å samle relevant informasjon og gi en oversikt over de ulike aktørene. Målet med dette er å legge til rette for at de som trenger å snakke sammen og utveksle informasjon vet om hverandre.

Forsøpling av havet angår oss alle

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene i dag. Dette er menneskeskapt avfall som ikke brytes ned på mange hundre år. Det konsentreres opp i havet, både på havbunnen, i vannmassene og i strandsonen.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra søppel i havet. De kan for eksempel få i seg plast fordi de tror det er mat. Plasten har ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, indre skader og forgiftning.

 


24.09.2020

Rydd Norge-programmet er opna

Den 22. september gjekk startskotet for Rydd Norge-programmet til Handelens Miljøfond. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn opna programmet i Hagnesbukta i Lofoten, og med dette er Rydd Nordland-prosjektet også offisielt i gang. Målet er å rydde 40 prosent av landets ytre kyst for marin forsøpling innan 2023. 

04.06.2020

Nordland topper lista over strandryddeaksjoner i 2019

Over 1300 strandryddeaksjoner ble gjennomført i Nordland i 2019. Nordland topper dermed lista over antall ryddeaksjoner i landet. Dette viser Hold Norge Rent sin rydderapport, som nylig ble publisert.

15.04.2020

Den nye ryddeportalen er publisert!

Den tidligere Ryddeportalen til Hold Norge Rent har nå kommet i en ny og bedre utgave, og er gjenfødt som Rydde. Her kan man planlegge ryddeaksjoner, registrere funn og melde ifra om forsøpling på en enkel måte. 

03.04.2020

Strandryddeuka 2020 blir utsatt til høsten, men flere avfallsselskap i Nordland tar fortsatt imot marint avfall

For å hindre smittespredning har Hold Norge Rent besluttet at Strandryddeuka blir utsatt til høsten. I Nordland er det likevel mulig å levere marint avfall hos flere av avfallsselskapene.

20.03.2020

Avfallsmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

19.03.2020

Verneområde som blir rydda i 2020

I enkelte av naturvernområda våre langs kysten samlar det seg mykje drivsøppel frå havet. Store mengder søppel blir kvart år samla opp i ryddeaksjonar organisert av forvaltningsmyndigheitene (verneområdestyra og Fylkesmannen).

11.03.2020

Det nytter å rydde!

Data fra strandrydding i Lofoten er nå analysert, og resulatet er entydig. Det nytter å rydde! Avfallsmengdene, spesielt for nytt avfall og husholdningsavfall, går ned.

16.01.2020

Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på oppryddingsaksjoner og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Nå kan du søke til om støtte til rydding av avfall langs strender og sjøbunnen.

10.12.2019

Bak kulissene til strandryddinga i Nordland

Kvart år plukkar frivillige i Nordland fleire hundre tonn havsøppel langs kysten, og det er avfallsselskapa som tek imot alt avfallet. Den 28. november hadde Fylkesmannen besøk av fire av avfallsselskapa i fylket for å høyre om deira erfaringar frå strandryddeåret 2019.

22.10.2019

Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast?

Her finner du Miljødirektoratet sitt faktaark med tips om hvordan virksomheten kan begrense marin forsøplin og hindre spredning av mikroplast til miljøet.

Flere nyheter


Dette er Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Innen utgangen av 2018 skal vi, sammen med andre relevante aktører lage et forslag til hvordan samarbeidet mellom aktørene i regionen kan styrkes og oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplaner for 200 havner. Alle havnene skal ha en godkjent avfallsplan for å sikre at avfall fra skip blir tatt forsvarlig hånd om og ikke kommer på avveie.

Vi fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker vi nesten alltid avfallshåndteringen til bedriften. Vi setter også vilkår i tillatelser med tanke på å minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

Dette er kommunens ansvar

Kommunen er forsøplingsmyndighet. Det innebærer at de skal føre tilsyn med den alminnelige forsøplingssituasjonen i kommunen og følge opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdager eller får melding om et forsøplet område kan de pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp etter seg. De kan også sette i verk opprydding på den ansvarliges regning hvis denne ikke etterkommer pålegget. Dette gjelder både på offentlige områder og på private eiendommer.

Dette er en veldig viktig oppgave kommunene har. Mye av avfallet som havner i havet kommer fra land ved at det blåser på havet eller fraktes med overflatevann. Avfall på avveie kan, i tillegg til å være skjemmende, gi skade på naturen både på land og i havet. 

Snø som brøytes kan inneholde betydelige mengder søppel. Kommunen er en stor aktør innen snørydding, og det er viktig at de vurderer hva snøen kan inneholde før den tippes i sjøen. Les mer om brøytesnø her.