Marin forsøpling

Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten
Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere arbeidet med marin forsøpling fra 2018. Vi er heldige at det er mange engasjerte mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats i fylket vårt. Her vil vi forsøke å samle relevant informasjon og gi en oversikt over de ulike aktørene. Målet med dette er å legge til rette for at de som trenger å snakke sammen og utveksle informasjon vet om hverandre.

Forsøpling av havet angår oss alle

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene i dag. Dette er menneskeskapt avfall som ikke brytes ned på mange hundre år. Det konsentreres opp i havet, både på havbunnen, i vannmassene og i strandsonen.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra søppel i havet. De kan for eksempel få i seg plast fordi de tror det er mat. Plasten har ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, indre skader og forgiftning.

 


26.04.2019

Bli med på strandrydding

Ivrige femteklassinger fra Skaug Oppvekstsenter i Bodø har vært med oss på strandrydding. De synes det er viktig at så mange som mulig bidrar til å holde det rent.  

08.04.2019

Søppel må ryddes fra vernet natur

Heller ikke naturvernområdene i Nordland går fri fra drivsøppel fra havet. Store mengder søppel blir hvert år samlet opp i ryddeaksjoner organisert av forvaltningsmyndighetene (verneområdestyrer og Fylkesmannen).

18.03.2019

70 millioner til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har nå tildelt 70 millioner kroner til 69 prosjekter i hele landet for å forebygge miljøskadene av marin forsøpling. I Nordland er det tildelt drøye 7 millioner kroner til 8 prosjekter. 

14.03.2019

Samling for strandsøppelet

Bekymringa for havsøppel og iveren for frivillig strandrydding er stor i Nordland. Men korleis kan engasjement og ressursar brukast mest mogleg effektivt? Kven skal betale for det herrelause avfallet? Og kven er det eigentleg som har ansvaret for oppryddinga av strendene i fylket vårt?

25.02.2019

Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Sesongen for strandrydding nærmer seg, og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Da er det viktig at vi tar hensyn til fuglene som hekker i området. 

22.02.2019

Brøytesnøen kan være en kilde til marin forsøpling

Brøytesnø kan inneholde betydelig med forurensninger og søppel. Hvilke regler gjelder egentlig når man vil lagre brøytesnø eller tippe den i sjøen? Vi gir her en oversikt over de mest relevante bestemmelsene i forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

16.11.2018

Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.

16.11.2018

Erfaringskonferanse om marin forsøpling

Vi har i samarbeid med Nordland Fylkeskommune gjennomført ei erfaringssamling med marin forsøpling som tema. Presentasjonene fra samlinga finner du her.

29.06.2018

Pass på landbruksplasten

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.

05.06.2018

Nordland henger etter i tilbudet om mottak av avfall fra skip

Kravet om mottak av avfall fra skip gjelder for alle havner i EU/EØS-området. Hensikten er blant annet å unngå marin forsøpling. Fortsatt mangler over 80 % av havnene i Nordland en godkjent plan. Heldigvis finnes det også gode eksempler.

Flere nyheter


Dette er Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Innen utgangen av 2018 skal vi, sammen med andre relevante aktører lage et forslag til hvordan samarbeidet mellom aktørene i regionen kan styrkes og oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplaner for 200 havner. Alle havnene skal ha en godkjent avfallsplan for å sikre at avfall fra skip blir tatt forsvarlig hånd om og ikke kommer på avveie.

Vi fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker vi nesten alltid avfallshåndteringen til bedriften. Vi setter også vilkår i tillatelser med tanke på å minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

Dette er kommunens ansvar

Kommunen er forsøplingsmyndighet. Det innebærer at de skal føre tilsyn med den alminnelige forsøplingssituasjonen i kommunen og følge opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdager eller får melding om et forsøplet område kan de pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp etter seg. De kan også sette i verk opprydding på den ansvarliges regning hvis denne ikke etterkommer pålegget. Dette gjelder både på offentlige områder og på private eiendommer.

Dette er en veldig viktig oppgave kommunene har. Mye av avfallet som havner i havet kommer fra land ved at det blåser på havet eller fraktes med overflatevann. Avfall på avveie kan, i tillegg til å være skjemmende, gi skade på naturen både på land og i havet. 

Snø som brøytes kan inneholde betydelige mengder søppel. Kommunen er en stor aktør innen snørydding, og det er viktig at de vurderer hva snøen kan inneholde før den tippes i sjøen. Les mer om brøytesnø her.