Oppdatert veiledning til klima- og energiplanlegging

Statistisk Sentralbyrå har nå publisert statistikk fra 2015 over utslipp fra utvalgte sektorer fra Norske kommuner. Dette er viktig som grunnlag for klima- og energiplanleggingen kommunene skal gjennomføre.

Kommunene har pålegg om å planlegge for redusert utslipp av klimagasser og en effektiv og miljøvennlig energibruk. Dette går fram av "Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene". Planleggingen kan enten gjennomføres som en egen klima- og energiplan, eller innarbeides i andre aktuelle kommunale planer. Alle kommunene i Nordland har enten en egen klima- og energiplan, eller har en slik plan felles med en eller flere nabokommuner.

På Miljokommune.no fins  veiledning til arbeidet med kommunal klima- og energiplanlegging. Her fins og tilgang til aktuelle statistikk over kommunale utslipp for utvalgte områder. Denne statistikken er nå blitt oppdatert, slik at den omfatter utslipp for årene 2009, 2011, 2013 og 2015.

En arealplanlegging for fortetting av større befolkningssentra og konsentrasjon rundt kollektivknutepunkter vil bidra til minst mulig framtidige klimautslipp. Dette vil også være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Fylkesmannen har blant annet ansvar for å bidra til at konsekvenser for klima blir vurdert i plansaker etter plan- og bygningsloven, og også at mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk er innarbeidet i relevante planer og enkeltvedtak. 

Nordland Fylkeskommune har utarbeidet en regional klima- og energiplan, som blant annet omfatter Fylkeskommunens egen virksomhet. Fylkesmannen har helt eller delvis ansvar for oppfølging av noen av tiltakene her, som f.eks.å stimulere til økt bruk av treprodukter i byggebransjen.