Nordland med egen "Klimaprofil"

Klimaprofil Nordland viser  hva slags klima som venter oss i tida som kommer. Den viser blant annet at det blir stadig viktigere å planlegge for riktig lokalisering av nye utbyggingsområder.

Klimaendringene gjør seg gjeldende i stadig økende grad, og vil slå ulikt ut i ulike deler av landet. I løpet av dette århundret er det beregnet at temperaturen i Nordland vil øke med ca 5 grader, og mest om vinteren. I tillegg vil nedbørsmengden øke med ca 15 %, og intensiteten i nedbøren vil øke. Dette vil føre til at regnflommene i lavtliggende kystnære vassdrag blir større. Økt forekomst av intens nedbør lokalt øker sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i små bratte vassdrag, som raskt reagerer på regn. Mindre bekker og elver kan finne nye flomveier. Samtidig vil gradvis reduserte snømengder føre til at omfanget av snøsmelteflommer avtar.

Som følge av økt nedbør vil klimautviklingen også kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll/ flom og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, og sørpeskred. Det er derfor grunn til økt aktsomhet mot disse skredtypene.

Havnivået vil stige, både som følge av avsmelting av is og fordi temperaturen i havet øker. På grunn av at landhevingen er forskjellig i ulike deler av fylket, forventes havnivåstigningen for perioden 2081-2100 å ligge på 16 - 54 cm. Stormflo og bølger vil slå lengre inn på land. Bebyggelse og infrastruktur der det så langt ikke er registrert skade vil dermed kunne bli rammet.

Klimaendringene kommer, graden av endringer og konsekvensene av dette vil avhenge av om vi klarer å nå målsettingen som ble gitt på FN's klimakonferanse i Paris om å

  • begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 0C over før-industrielt nivå og
  • etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 0C

(jf. "Paris-avtalen om klima vedtatt"på regjeringen.no).

Klimaprofil Nordland ble presentert på Fylkestingets møte 6. juni (se video av presentasjonen).