Klimasats - 100 millioner til kommunene

Kommunene og fylkeskommunene utfordres til å søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Det er satt av 100 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2016. Stortinget legger opp til at ordningen skal vare i minst fem år, med nye midler hvert år.

Formålet med ordningen er å støtte klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

Les mer på Miljøkommune.no