Klima- og energiplanlegging – for reduserte kommunale klimautslipp

Om vi skal bremse de pågående menneskeskapte klimaendringene må alle bidra. Fylkesmannen ber kommunene om å gjøre sitt, gjennom aktiv klima- og energiplanlegging.

Fylkesmannen har sendt brev til kommunene og bedt om at de tar sin del av klimaansvaret ved å gjennomføre klima- og energiplanlegging. Kommunal virksomhet og arealdisponering medfører til dels betydelige utslipp. Klima- og energiplanlegging vil være viktig for å finne fram til de viktigste tiltakene, og for at de blir satt ut i livet. Dette er tiltak som i stor grad vil variere fra kommune til kommune, fordi utfordringene vil være forskjellig.

Utslipp som kommunene i større eller mindre grad kan gjøre noe med er blant annet knyttet til:

  • Veitrafikk
  • Oppvarming / energiforsyning
  • Avfalls- og avløpshåndtering
  • Jordbruk

I tillegg skal kommunene, ved anskaffelser, og ta hensyn til "universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen" (jf. lov om offentlige anskaffelser). Krav til minst mulig klimautslipp vil være en naturlig del av dette.

Nordland fylkeskommune er i ferd med å revidere regional klimaplan. Som grunnlag for arbeidet har Fylkeskommunen sendt ut en spørreundersøkelse om status for kommunenes klima- og energiplanlegging. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å svare på denne, som grunnlag for videre samarbeid.. 

Fylkesmannen oppfordrer også kommunene om å vurdere samarbeid med nabokommuner, og viser i den sammenehengen til de regionale plannettverkene som er etablert. 

Kommunene finner ellers god veiledning i arbeidet med klima- og energiplanlegging under "Klima" på "Miljokommune.no".  Her er også oversikt over "Klimasats-midlene", som mulig finansieringskilde til lokale klimatiltak. I den grad kommunene samarbeider i regionale klimanettverk vil det blant annet være mulig å få kr 25.000 pr kommune og år til nettverksdrift.