Foreslår tiltak for å imøtekomme økte overvannsmengder

Det kan være utfordrende å ta unna store vannmengder
Det kan være utfordrende å ta unna store vannmengder

Overvannsutvalget foreslår en rekke endringer i lovverket for å forebygge skader fra økte vannmengder i fremtida.

Det regjeringsoppnevnte utvalget presenterte sin rapport for klima- og miljøminister Tine Sundtoft den 2. desember 2015 i NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. Som problem og ressurs

Avløpsnettet i mange byer og tettsteder er ikke dimensjonert for å håndtere de vannmengdene som kan forventes i fremtiden. Utvalget anslår at de totale kostnadene de neste 40 årene kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner dersom det ikke iverksettes tiltak.

Utvalget anbefaler at utfordringene løses på kommunalt nivå. Blant annet foreslås en egen sektorlov for vanntjenester. Denne vil gi en samlet regulering av kommunenes arbeid innen vann, avløp og overløp.

Det må legges opp til å i større grad etablere såkalte blågrønne tiltak. Dette er kort forklart naturbaserte systemer for å lede bort og håndtere overvann.

Også private huseiere må ta ansvar for å håndtere overvann på sin egen eiendom.

Les mer hos Klima- og miljødepartementet.

Også vannbransjens interesseorganisasjon, Norsk Vann, har gitt ut en pressemelding om utredningen.