Betydelige midler til kommunal klimainnsats - noe også til Nordland

"Klimasats"-midlene for 2017 er fordelt. Rana, Brønnøy og Vågan har fått støtte til prosjekter som i stor grad kan bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Rana kommune fikk en vesentlig del av midlene til Nordland. Den største delen av tilskuddet fikk de til et forprosjekt for å vurdere sammensetning og organisering av et partnerskap mellom næringslivet og offentlige virksomheter. Formålet er å skape en felles arena for å få ned klimagassutslipp, samt bidra til å skissere nye prosjekter som både kan medvirke til reduserte klimagassutslipp og til næringsutvikling.

Nordland fikk i alt tildelt 1,13 mill kr av årets bevilgning til "Klimasats" i kommunene på 150 mill. kr. I alt hadde 5 kommuner i Nordland søkt om vel 5,6 mill kr i støtte. Midlene er fordelt etter en konkret vurdering av den enkelte søknaden, og ut fra følgende kriterier:

  • Potensial for utlippsreduksjon
  • Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Overføringsverdi og spredningspotensial.
  • Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
  • Ambisjoner for klimagassreduksjon ut over minimum i lover og forskrifter
  • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
  • At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

Nærmere begrunnelse for tildlingen fins i tilsagnsbrevene fra Miljødirektoratet til kommunene (se i høyre marg).

Oversikt over de tildelte midlene til Nordland går fram nedenfor: 

Kommune Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Brønnøy kommune Delutredninger Byplan Brønnøysund 350 Areal- og transportplanlegging
Rana kommune Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat  250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere
Rana kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler 200 Lading til tjenestebiler
Vågan kommune "Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse 330 Sykkeltilrettelegging

 

Ellers viser vi til oversikten som er gitt over årets tildeling på Miljokommune.no (se i høyre marg).