Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


12.02.2019

Dobling i antall forurensningstilsyn

I 2018 hadde Fylkesmannens Miljøvernavdeling tilsyn med 71 virksomheter i Nordland. 53 av disse fikk pålegg om å rette avvik. Seks fikk varsel om tvangsmulkt og en fikk varsel om stenging. Ingen ble anmeldt.

20.11.2018

Avinors miljøarbeid får "Bestått"

Fylkesmannen i Nordland har over en periode på 5 år besøkt alle flyplassene i fylket som driftes av Avinor. Hovedinntrykket vårt er at Avinor tar miljøarbeidet på alvor.

16.11.2018

Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.

24.06.2018

Kunngjøring av endret tillatelse etter forurensningsloven for Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Avinor AS har fått ny tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane. Vedtaket kan påklages av berørte parter innen tre uker etter kunngjøring.  

24.06.2018

Begrenset høring av søknad fra Godthåp AS om utfylling i sjø ved Ballstad Slip

Fylkesmannen i Nordland mottok den 12.1.2017 en søknad fra Godthåp AS om utfylling i sjø ved Ballstad Slip i Vestvågøy kommune. Før vi behandler søknaden gis hjemmelshavere av tilstøtende og nærliggende eiendommer mulighet til å uttale seg. Søknaden legges også ut til offentlig ettersyn på Fylkesmannens hjemmeside og på servicetorget i Vestvågøy kommune. Utfyllingen er søkt med den hensikt å vinne land i forbindelse med utvidelse av areal til virksomheten ved Ballstad Slip. 

03.05.2018

Dumping og deponering av snø - hva er lov?

Brøytesnø kan inneholde betydelig med forurensninger og søppel. Hvilke regler gjelder egentlig når man vil lagre brøytesnø eller tippe den i sjøen? Vi gir her en oversikt over de mest relevante bestemmelsene i forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

06.04.2018

Brevkontroll av risikovurdering ved bruk av kjemiske avlusningsmidler

Fylkesmannen har utført en brevkontroll med syv selskap som driver akvakultur av laks, ørret og sjøørret i sjø. Kontrollen fokuserte på risikovurdering ved bruk av utvalgte kjemiske avlusningsmidler.

19.03.2018

Søknad om utfylling i sjø - Svolvær - Vågan

Skarvik AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved bedriften i Svolvær i Vågan kommune. 

13.03.2018

Søknad om mudring og dumping i Svolvær havn - Vågan

Vågan Havnevesen har søkt Fylkesmannen om mudring og dumping i Svolvær havn. Formålet med tiltaket er å redusere faren for bunnkjenning. 

25.01.2018

Høringsmøte om opprydding i forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har varslet pålegg om tiltaksplan og inviterte til høringsmøte. Skipsverftene mener at de allerede har tatt en stor del av regninga.

Flere nyheter