Fangst av laks og sjøørret i 2013

Laks. Foto: Lars Sæter
Laks. Foto: Lars Sæter

De siste årene er det fisket lite laks, sjøørret og sjørøye i Nordland. Sesongen 2013 viser ingen tegn til bedring. Innsiget av laks er fortsatt på et historisk lavt nivå.

En god fangststatistikk gir mye kunnskap om bestandssituasjonen i de enkelte vassdrag. Dette er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler. 

Fangstutvikling etter 1993 i sjø og elv

Figuren nedenfor viser innrapportert fangst av laks fra fiske med faststående redskaper i sjøen, og innrapportert fangst fra fiske med stang i vassdragene i Nordland. Med sjø-utvida menes fiske etter rømt oppdrettsfisk med faststående redskaper i sjøen på høsten og vinteren.

Graf som viser utviklingen av fanget i laks i Nordland i 1993-2013, samt fordelingen mellom sjø og vassdrag.

Fra 1993 til 2010 har det vært gjennomført strenge reguleringer av laksefisket både i sjøen og i elvene. Antall kilenotfiskere i sjøen er kraftig redusert i denne perioden. Disse endringene, sammen med markert dårligere innsig av laks enn vi hadde på 1970- og 1980-tallet, har gitt svært reduserte fangster. 

Fangstutvikling i elvefisket

Figuren nedenfor viser innrapportert fangst av avlivet laks, sjøørret og sjørøye fra vassdragene i Nordland.

Graf over rapportert fangst fra vassdrag i Nordland 1992-2013

De siste årene har det blitt fisket lite laks, noe som både har sammenheng med dårlig oppgang og et strengt kvoteregulert fiske fra og med 2008. Fra 2010 har det kun vært tillatt å fiske laks i ca. 30 av våre 90 vassdrag med laksebestander. Samtidig har mengden gjenutsatt laks økt mye i flere av de største vassdragene.

Fra 1997 til 2005 økte fangstene av sjøørret i mange elver kraftig, og det er all grunn til å tro at økningen hadde sammenheng med økte bestander. Etter toppen i 2005 har fangstene gått markert ned, slik at vi nå er tilbake på 1997-nivå. Nedgangen er tydelig i mange vassdrag, ikke minst i Vefsna og Beiarelva, som omkring 2005 var av landets beste sjøørretelver. I 2012 og 2013 var det for øvrig ikke åpnet for fiske av sjøørret i elvene i Vefsn kommune, ettersom elvene har blitt behandlet for å bli kvitt gyroparasitten. Med normalt fiske i Vefsna og Fusta ville kvantumet vært noen tonn høyere.

Fangst i vassdragene i 2013 

Laks: I mange vassdrag blir en stor del av laksen nå gjenutsatt. Nedenfor er en oversikt over de vassdrag i fylket hvor det totalt (avlivet +Nygått laks fanget på flue utsatt) ble fisket over 0,5 tonn laks i 2013.

Tallene viser totalt antall kilo laks, og tallene i parentes viser antall kilo avlivet laks/antall kilo utsatt laks. Det er verd å merke seg at det i flere vassdrag nå blir gjenutsatt mer laks enn det blir avlivet, noe som er svært viktig for å sikre nok gytelaks.

1 Saltdalsvassdraget i Saltdal: 2189 (510/1679)
2 Ranavassdraget i Rana: 2044 (513/1531)
3 Beiarelva i Beiarn: 1952 (721/1231)
4 Roksdalsvassdraget i Andøy: 1066 (1066/0)
5 Åbjøra i Bindal: 973 (517/456)
6 Røssågavassdraget i Hemnes: 861 (116/745)
7 Gårdselvvassdraget i Andøy: 559 (525/34)
8 Buksnesvassdraget i Andøy: 537 (503/34)

 

Sjøørret - fanget i SkjerstadfjordenSjøørret: Fiske etter sjøørret er ikke kvoteregulert på samme måte som fisket etter laks. Det er nok hovedgrunnen til at det ikke settes ut igjen like mye sjøørret som laks. Oversikten nedenfor viser de vassdragene i  fylket hvor det totalt (avlivet + utsatt) ble fisket over 0,5 tonn sjøørret i 2013. Tall i parentes viser antall kilo avlivet sjøørret/antall kilo utsatt sjøørret.

1 Saltdalsvassdraget i Saltdal: 2116 (1706/410)
2 Kobbelvvassdraget i Sørfold: 782 (746/36)
3 Beiarelva i Beiarn: 588 (457/131)
4 Åbjøra i Bindal: 574 (483/91)

 

Sjørøye: Fisket etter sjørøye er også strengt regulert. Rapportert fangst av sjørøye for hele fylket er under ettSjørøye i gytedrakt, hannfisk øverst og hofisk nederst tonn. Det er kun tre vassdrag som i 2013 rapporterer om en fangst på over 100 kg. Det er Flostrandvassdraget i Rana med 178 kg, Hopsvassdraget i Steigen med 132 kg og Bogenvassdraget i Evenes med 118 kg.

For fangst fra det enkelte vassdrag gjennom flere år, se Lakseregisteret. og Statistisk Sentralbyrå.