Nordland henger etter i tilbudet om mottak av avfall fra skip

Kravet om mottak av avfall fra skip gjelder for alle havner i EU/EØS-området. Hensikten er blant annet å unngå marin forsøpling. Fortsatt mangler over 80 % av havnene i Nordland en godkjent plan. Heldigvis finnes det også gode eksempler.

Alle havner skal ha avfallsplan

Som et ledd i å verne det ytre miljøet, må alle havner ha en avfallsplan. Denne skal vise at det er etablert en ordning for mottak av avfall fra skip. Kravene til avfallsplaner er fastsatt i kapittel 20 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Alle som driver eller eier en havn langs kysten (havneansvarlige) skal utarbeide en plan for mottak og håndtering av avfall og lasterester fra skip. Fylkesmannen går nok en gang bredt ut og informerer havneansvarlige om gjeldende krav, samt veiledning. I tillegg vurderer vi å ta i bruk de virkemidlene som ligger i forurensningsloven, blant annet tvangsmulkt.

 

Godkjennes hvert tredje år

Avfallsplanen skal sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning hvert tredje år, eller ved vesentlige endringer i driften av havnen. Miljødirektoratet har laget en veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner. For å sikre at Fylkesmannen rekker å godkjenne ny plan før den gamle utløper, må ny plan sendes inn senest tre måneder før den gamle utløper.

 

På tross av en nasjonal aksjon i 2017, kan flertallet av havnene i Nordland ikke dokumentere at de overholder EU/EØS-kravet om mottak av avfall fra skip. Fristen gikk ut i 2014.

På tross av en nasjonal aksjon i 2017, kan flertallet av havnene i Nordland ikke dokumentere at de overholder EU/EØS-kravet om mottak av avfall fra skip. Fristen gikk ut i 2014.

 

Lofoten går foran som et godt eksempel

Planene, og revisjonene av disse, skal bidra til at behov for endringer i mottaksordningene vurderes jevnlig. Sammen med et gebyrsystem, som krever inn en avgift uavhengig av avfallsleveransen, skal det være mindre attraktivt å dumpe avfallet på sjøen. De fleste havnene i Lofoten har fått godkjent sine avfallsplaner. Et eksempel er en fellesplan for hele 19 havner i Vestvågøy og Flakstad kommune. Dokumentene til denne planen finner du i høyre kolonne. Her finnes det også en liste over havner i Nordland med godkjent avfallsplan.