Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Kyr på beite.

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.

Publisert 14.11.2019

Det er viktig at kommunen og rådgivningstjenesten gjør bønder kjent med at også innmarksbeite som ikke gjødsles på annen måte enn gjennom beiting skal inngå i gjødslingsplanen.

Ifølge forskrift om gjødslingsplanlegging (§ 3 nr. 2) skal gjødslingsplanen omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Dette inkluderer også innmarksbeite som ikke gjødsles på annen måte enn gjennom beiting.

Det er ikke krav om at det må tas jordprøver fra slike skifter. Hvorvidt det skal tas jordprøver bør blant annet bero på en vurdering av om jordprøver vil være nødvendig for riktig gjødsling av arealene.

Dersom kommunen under kontroll finner at «ugjødsla» innmarksbeite er utelatt i foretakets gjødslingsplan,  bør det gjøres en rimelighetsvurdering i hvert enkelt tilfelle av om det skal avkortes i produksjonstilskudd. Denne vurderingen kan blant annet gjøres på bakgrunn av hvordan innmarksbeitet inngår i foretakets driftsopplegg, mengde husdyrgjødsel som spres på ulike arealer mv.