Tilskudd innen landbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.

20.05.2019

Fagsamlinger for kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har hatt fagsamlinger om produksjonstilskudd og kontroll i mai 2019.

28.01.2019

Vi oppfordrer søkere til å benytte elektroniske skjema i Altinn

9. februar åpnes det for å søke om SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering elektronisk.

20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.

09.08.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.

11.06.2018

Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros

Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september.

01.03.2018

Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd i mars. Om du bare har bifolk, eller bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden. Del 2 har frist 15. oktober. Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjontilskudd.

19.12.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 

10.10.2017

Tilskuddsordninger for unge bønder

En oversikt over ulike tilskuddsordninger for tradisjonelle landbruksforetak.

09.05.2017

Tidligpensjon for jordbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake ? Fra du er 62 år til du fyller 67 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen. Ett av kravene er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du selv har drevet gården i minst 15 år.

Flere nyheter