Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Det produktive skogarealet i Nordland er 6,4 millioner dekar, likt fordelt sør og nord for Saltfjellet. I sør er barskog dominerende, mens det er mest lauvskog i nord. Skogressursene i fylket gir gode muligheter for aktivitet og næringsutvikling. Samtidig skal skogbruket i Nordland ta sin del av ansvaret for å opprettholde biologisk mangfold i fylket.

Skogressursene i Nordland gir muligheter for høy lokal og regional verdiskaping. På gården – i bygda – i Nordland. Med unntak for vedproduksjon og noe lauvtrevirke til plateproduksjon ved Arbor i Hattfjelldal, er stort sett hele den økonomiske aktiviteten i skogbruket i Nordland basert på virke fra barskog.

Skogens betydning i klimaregnskapet

Klimaendringene er en viktig miljøutfordring der skogen kan gi et vesentlig positivt bidrag. Skogen binder store mengder CO2. Det vil være en viktig samfunnsoppgave for skogbruket å bidra til økt CO2-binding gjennom aktivt skogbruk og etablering av klimaskoger. Nordland har også betydelige bioenergiressurser som bør utnyttes.


05.02.2019

Skogfond – smøring for skogen

Når en skogeier hogger i skogen sin er det obligatorisk å avsette mellom 4 og 40 prosent av tømmerets bruttoverdi på en skogfondskonto. I Nordland utgjør skogfondet samlet rundt 30 millioner kroner. Disse pengene tilhører skogen, og disponeres av den som eier den.

04.07.2017

Skognæringa i nord og sosiale nettverk

"Sosiale nettverk i skognæringa i nord" er en rapport levert av SINTEF for prosjektet "Effektive verdikjeder i skogbruket i Kyst-Norge". Rapporten omhandler hvilke nettverk som gjør seg gjeldende i næringa. Rapporten kan være et interessant bidrag blant annet til arbeidet med skog i Regional plan for landbruket.

14.10.2016

Spleiselag for Skogfrøverket

Nordlands skogeiere er med på spleiselag for å rehabilitere Skogfrøverkets anlegg på Hamar. Bidraget vil være ca kr 360 000,-.

24.06.2016

Kommunene opplært i skogsveibygging

I to dager i juni var 16 kommunale skogbruksfolk samlet i Mosjøen for å lære mer om skogsveier. Fylkesmannen arrangerte kurs der målet var at kommunene skal bli i stand til selv å vurdere og godkjenne skogsbilveier.

10.02.2016

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventninger på landbruks- og reindriftsområdet for 2016.

02.02.2016

Endring i regler for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

Fra 2016 må det søkes på forhånd om tilskudd for skogsdrift i vanskelig terreng. Det gjelder enten det gjelder tilskudd for lang transport, vekslende drift eller taubanedrift.

30.11.2015

Slik kan en fjøs se ut!

Vil du se den tøffeste fjøsen på landet? Dra til Steigen, spør hvem som helst om hvor denne finnes og du havner hos Randi og Hans Einar på Engeløya!

19.11.2015

Temadag gårdsvarme og vedfyring

Fylkesmannen inviterer til en fagformiddag om tema gårdsvarme og vedfyring, på Leknes 21. november 2015

26.10.2015

Økt fokus på bioenergi og bruk av moderne trekonstruksjoner


02.10.2015

Fortsatt søkbare kystskogbruksmidler

Vi informerer om at det er fortsatt mulig å søke om tilskudd i ordningen lokale tiltak i skogbruket.

Flere nyheter