Resultatet etter reintellinga på Saltfjellet er klart

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført offentlig kontrollert telling av rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt vinteren 2017/2018.

Tellinga er gjennomført etter Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein av 22. juni 2009.

Kunnskap om reintall er viktig for forvaltningen av beiteressursene. Myndighetene har fastsatt et øvre reintall som skal overholdes i hvert reinbeitedistrikt. Offentlig kontrollert telling er en del av Fylkesmannens kontroll av øvre reintall og forvaltning av tilskudd.

Tellinga har skjedd i reingjerdet i flere omganger, og med omfattende etterkontroll blant annet fra helikopter. Slik telling krever store ressurser.

Det ble totalt telt 3187 rein tilhørende Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette er innenfor distriktets fastsatte øvre reintall på 3500 rein.