Fylkesmannen fraråder sanking av reinlav i Sør-Norge

Mange reineiere i Nordland reiser årlig til Sør-Norge for å sanke reinlav til fôring av rein. For å begrense utbredelsen av skrantesjuke blant rein, så gjøres det en rekke tiltak. Mattilsynet har i år foreslått at rein ikke kan fôres med lav som er sanket i Sør-Norge. Et generelt forbud mot bruk av slikt fôr er ennå ikke trådt i kraft.

I fjor ble det innført flere tiltak for å begrense utbredelsen av skrantesjuke (CWD). Tiltakene framgår av «Forskrift om midlertidig tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)».

Mattilsynet har foreslått endringer i denne forskriften. Et av forslagene innebærer at rein ikke kan fôres med lav som er sanket inn i Sør-Norge, f.eks. i Folldal. Forskriftsendringene vil sannsynligvis bli iverksatt i løpet av kort tid. Forslaget medfører at det senere vil være ulovlig å bruke innsanket lav fra Sør-Norge som fôr til rein i Nord-Norge. Dette vil gjelde selv om forskriften ennå ikke var iverksatt når laven ble sanket.

Reglene har til formål å begrense utbredelsen av skrantesjuke (CWD). Dette er en sykdom som vil være helt ødeleggende for reindrifta dersom den får stort omfang. Fylkesmannen fraråder derfor sanking av lav i Sør-Norge selv om et generelt forbud mot bruk av slikt fôr ennå ikke er trådt i kraft.

12.06.2017 ble det iverksatt «Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)». Forskriften definerer to soner hvor det allerede er påvist CWD, i Nordfjella og omkring Selbu. Disse sonene dekker flere kommuner. Her er det allerede innført forbud mot å flytte lav og annet plantemateriale ut av sonene til bruk som fôr til rein og andre hjortedyr.

Fylkesmannen har for øvrig orientert Mattilsynet om at lavsankingen har stor beredskapsmessig betydning for reindrifta i Nordland. Vi har også bedt Mattilsynet vurdere om det er områder med lav i Sør-Norge hvor det fortsatt bør kunne sankes. Utbredelsen av sykdommen er ennå uviss. Derfor er en slik løsning neppe aktuell i nærmeste framtid.

For nærmere informasjon, se lovdata og til høyre eller nedenfor på denne siden.