Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer


28.05.2018

Rovvilt og beitesesongen 2018

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


08.05.2018

Møte i Dialog- og samarbeidsforumet for samisk og reindriftsfaglig medvirkning

16. april ble det fjerde møtet i  Dialog- og samarbeidsforumet avholdt.


06.04.2018

Resultatet etter reintellinga på Saltfjellet er klart

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført offentlig kontrollert telling av rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt vinteren 2017/2018.


23.03.2018

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2018 er det fordelt 7 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.


12.03.2018

Presentasjoner fra Reindriftsseminaret 2018

Årets reindriftsseminar ble arrangert i Bodø 28. februar til 1. mars. Presentasjonene fra seminaret ligger nå ute på våre nettsider.


15.12.2017

Slakting av umerka rein

Landbruksdirektoratet har kommet med avklaringer om hvordan umerka rein som er slakta skal håndteres i Melding om reindrift og tilskuddsbehandlingen.


11.12.2017

- Det haster å få på plass gjerder

Fylkesmannen er svært bekymret for situasjonen med gjentatte påkjørsler av rein langs Nordlandsbanen.


04.08.2017

FoU-seminar om reindrift

Fylkesmannen arrangerte 21. juni forsknings- og utviklingsseminar om reindrift i Nordland. Ulike forskningsmiljøer, representanter fra reindriftsnæringa og institusjoner som finansierer forskning var invitert til å delta.


24.01.2017

For reindriftsøvere

Her ligger det informasjon om ulike temaer med reindriftsutøvere som målgruppe.


24.01.2017

Arealplanlegging

En rekke lover og regler forplikter staten og kommunene til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planleggingen. Det gjelder kommunale planprosesser, konsesjonsbehandling og tiltak på landbrukseiendom. Reinbeitedistriktene skal utarbeide distriktsplaner som et hjelpemiddel for offentlig planlegging.


Flere nyheter


Kontakt oss

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00

Underdirektør

Ing-Lill Pavall
Tlf: 75 53 16 46
Mob: 90 09 58 13

Besøksadresse
seksjon areal og reindrift

Sjøgata 78
8200 Fauske