Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer


08.11.2019

Etablerer HMS-tjeneste for reindrifta

Reindriftsavtalepartene har gitt Norsk Landbruksrådgivning i oppdrag å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Dette skal skje gjennom et treårig prosjekt. To prosjektstillinger på 50 % er nå lyst ut.

16.10.2019

Landbruks- og matministeren på reinslakting i Børgefjell

Mandag fulgte landbruks- og matminister Olaug Bollestad reineierne i Børgefjell gjennom en dag i reingjerdet ved Simskardet. Her skilte Byrkije og Tjåehkere sijte reinflokkene sine fra hverandre etter en sommer på felles beite, og rein ble plukket ut til slakting.

06.09.2019

Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!

08.02.2019

Det er klart for årets reindriftsseminar

Reineier Ina-Theres Sparrok forteller her hvorfor hun kommer på årets reindriftsseminar. Blir du med?

19.12.2018

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2019 er 15. januar.

28.05.2018

Rovvilt og beitesesongen 2018

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.

08.05.2018

Møte i Dialog- og samarbeidsforumet for samisk og reindriftsfaglig medvirkning

16. april ble det fjerde møtet i  Dialog- og samarbeidsforumet avholdt.

04.08.2017

Forsknings- og utviklingsseminar om reindrift i Nordland

Fylkesmannen arrangerte 21. juni forsknings- og utviklingsseminar om reindrift i Nordland. Ulike forskningsmiljøer, representanter fra reindriftsnæringa og institusjoner som finansierer forskning var invitert til å delta.

24.01.2017

For reindriftsøvere

Her ligger det informasjon om ulike temaer med reindriftsutøvere som målgruppe.

24.01.2017

Arealplanlegging

En rekke lover og regler forplikter staten og kommunene til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planleggingen. Det gjelder kommunale planprosesser, konsesjonsbehandling og tiltak på landbrukseiendom. Reinbeitedistriktene skal utarbeide distriktsplaner som et hjelpemiddel for offentlig planlegging.

Flere nyheter


Kontakt oss

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00

Underdirektør

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79

Midlertidig besøksadresse
seksjon areal og reindrift

Statens hus
Moloveien 10
8002 Bodø