Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Partnerskap Landbruk Nordland - regional samordning og samarbeid

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Nordland har en sentral rolle og oppgave i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Gjennom Partnerskap landbruk Nordland leder Fylkesmannen arbeidet med utarbeidelse av det regionale næringsprogrammet som legger føringer for bruken og prioriteringene av bygdeutviklingsmidlene i landbruket i fylket. I Partnerskap landbruk deltar Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene i landbruket i fylket og KS.


11.09.2018

Nettverksanalyse større melkebruk

SINTEF har i 2018 foretatt en analyse av sosiale nettverk blant større melkebruk i Nordland, rapporten fra analysen er klar.


14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.


11.07.2018

Bedriftsutviklingsprisen 2018 Nordland

Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Foreslå deg selv eller andre som kandidat til konkurransen om BU-prisen 2018 innen 20. august. 


11.06.2018

Tiltaket Videobibliotek igang!

I prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland er vi klare for et helt nytt tiltak: Videobiblioteket skal fylles med lærerike og inspirerende fimsnutter som retter søkelys på viktige tema for næringen!


16.02.2018

Endringer i tilskudd til bedriftsutvikling i landbruket

Fra 1. januar er det endringer i tilskuddsnivå og -ordninger for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU).


22.08.2017

BU-prisen 2017

Har du startet ei vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da oppfordrer vi deg til å melde deg som kandidat til konkurransen om BU-prisen 2017 innen 29. august. 


14.08.2017

Verksted om framtidas landbruk

Nordland fylkeskommune ønsker innspill på landbrukets sterke sider i Nordland i dag. Hvor ligger mulighetene framover og hvilke barrierer finnes?


08.06.2017

Studietur for melkeprodusenter - la deg inspirere!

12.-13. september arrangerer vi studietur for melkeprodusenter fra Nordland. Turen går til Herøy, Dønna og Løkta. Meld deg på innen 30.juli!


09.05.2017

Studietur: fra båsfjøs til løsdriftsfjøs

Fylkesmannen inviterer melkeprodusenter fra Nordland med på studietur til Trøndelag 10.-12. oktober.


05.05.2017

Høring av planprogram for regional plan for landbruk

Høringsfristen er 1. juli 2017.


Flere nyheter