Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Partnerskap Landbruk Nordland - regional samordning og samarbeid

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Nordland har en sentral rolle og oppgave i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Gjennom Partnerskap landbruk Nordland leder Fylkesmannen arbeidet med utarbeidelse av det regionale næringsprogrammet som legger føringer for bruken og prioriteringene av bygdeutviklingsmidlene i landbruket i fylket. I Partnerskap landbruk deltar Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene i landbruket i fylket og KS.


24.01.2019

Opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindrifta er på dagsorden på regionsamling i Berlin.

Nord-Norge er én av tre regioner som i disse dager representerer Norge under Grüne Woche i Berlin. I tillegg til å være en av verdens største mat- og reiselivsmesser, er dette en viktig møteplass. Nærmere 50 personer fra Nord-Norge har tatt turen for å delta på regionsamling med tema- strategi og reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser. 

18.01.2019

Vellykket åpning av Grüne Woche

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche, verdens største matmesse i Berlin. På årets utstilling er 28 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra Nord-Norge til stede. Også Trøndelag og Fjellnorge har egne stands for å vise fram det beste fra vårt vakre land.

10.01.2019

Nordland har fått nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram

Hovedmålet for programmet er «et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og bosetting i Nordland». Regionalt bygdeutviklingsprogram for landebruket i Nordland 2019-2022 har tre hoveddeler; ett næringsprogram, ett miljøprogram og ett skog- og klimaprogram.

07.01.2019

Med Bioøkonomi på agendaen

I desember inviterte landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, til et todagers seminar om bioøkonomi. Hensikten med seminaret var å sette fokus på de mange mulighetene som finnes i fylket. På agendaen var det bedriftsbesøk både i Bodø- og i Gildeskål kommune, samt faglig påfyll hos Fylkesmannen i Nordland. 

02.11.2018

Saltfjell Reinprodukter har vunnet bedriftsutviklingsprisen

Innovasjon Norge Nordland har delt ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018 til familiebedriften Saltfjell Reinprodukter. Bedriften er Nordland sin kandidat til den nasjonale bedriftsutviklingsprisen som deles ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

29.10.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel. 

02.10.2018

Gründerprisen 2019

Norges Vel ønsker forslag på kandidater til Gründerprisen 2019 innen 1. november.

27.09.2018

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

NIBIO har undersøkt hvordan sensorteknologi på ulike plattformer kan brukes i grovfôrproduksjon for å lage systemer tilpasset både regionale interesser og den enkelte gårdbruker. Resultatene fra prosjektet kan være med å bidra til en mer effektiv og bedre ressursforvaltning i grovfôrproduksjonen. 

11.09.2018

Nettverksanalyse større melkebruk

SINTEF har i 2018 foretatt en analyse av sosiale nettverk blant større melkebruk i Nordland, rapporten fra analysen er klar.

14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.

Flere nyheter