Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen for 2020, er nå sendt ut per e-post til gårdbrukerne i Nordland som har oppgitt e-postadresse ved siste søknad om produksjonstilskudd. Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp, forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap.

 

Kommunene i Nordland har til sammen 25,5 millioner kroner til fordeling i 2020. Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 15. september. På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

 

 

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen, merk spesielt punkt 1.3.1 som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

 

  • Søknadsfristen for jordbruksforetak er 15. oktober
  • For noen ordninger er det også innført et maksimalt tilskudd per foretak.
  • Det er presisert hvilke tilskuddsordninger som kan kombineres på samme areal.
  • For kantsoner i eng, har vi utvidet tilskuddsordningen til også å omfatte disse vassdragene, Straumevassdraget, østre del (Bø kommune), Dalovassdraget (Rana kommune), Dølo (Vefsn kommune), Fjærevassdraget (Bodø kommune), Børselvvassdraget (Narvik kommune) og Balsnesvassdraget (Narvik kommune).
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder er utvidet til også å gjelde for Steinsjøen i Sømna (med inntil 15 dekar) fra og med 2020.

 


04.02.2013

Søk sentrale midler i Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet er utarbeidet av Statens landbruksforvaltning. Programmet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredninger og informasjonstilstak.

11.01.2013

SMIL midler fordelt

Fylkesmannen har fordelt midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunene, totalt kr 7 420 000. Sammen med fordelingen er det gitt retningslinjer for kommunenes forvaltning av midlene.

06.12.2012

Ærfuglvoktere fikk pris

{PagePropertyPlugin}