Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen for 2020, er nå sendt ut per e-post til gårdbrukerne i Nordland som har oppgitt e-postadresse ved siste søknad om produksjonstilskudd. Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp, forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap.

 

Kommunene i Nordland har til sammen 25,5 millioner kroner til fordeling i 2020. Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 15. september. På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

 

 

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen, merk spesielt punkt 1.3.1 som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

 

  • Søknadsfristen for jordbruksforetak er 15. oktober
  • For noen ordninger er det også innført et maksimalt tilskudd per foretak.
  • Det er presisert hvilke tilskuddsordninger som kan kombineres på samme areal.
  • For kantsoner i eng, har vi utvidet tilskuddsordningen til også å omfatte disse vassdragene, Straumevassdraget, østre del (Bø kommune), Dalovassdraget (Rana kommune), Dølo (Vefsn kommune), Fjærevassdraget (Bodø kommune), Børselvvassdraget (Narvik kommune) og Balsnesvassdraget (Narvik kommune).
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder er utvidet til også å gjelde for Steinsjøen i Sømna (med inntil 15 dekar) fra og med 2020.

 


11.02.2016

Inviterer til fagdag i Sømna

Torsdag 3. mars kl 09:30 inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Sømna kommune og Norsk Landbruksrådgivning til fagdag om vannforskriften og miljøtilskudd. Møte holdes på Sømna Kro og Gjestegård

01.02.2016

Søk om midler fra Klima- og miljøprogrammet 2016

Fylkesmannen har fastsatt retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2016. Søknadsfristen for midlene er 1. mars i år. Det skal søkes elektronisk.

07.12.2015

Kulturlandskapsprisen til Vega

Under dagens åpning av fylkestinget fikk Turid Næss og Gisle Ebbesen fra Vega overrakt Kulturlandskapsprisen Nordland for 2015. De fikk prisen for sin store innsats med restaurering og skjøtsel av den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy, og for arbeidet med formidling av kulturhistorien til store og små.

10.11.2015

Kulturlandskapsprisen Nordland 2015 tildeles Turid Næss og Gisle Ebbesen

Landbruksforum Nordland har vedtatt at Kulturlandskapsprisen Nordland 2015 tildeles ekteparet Turid Næss og Gisle Ebbesen fra Vega. De får prisen for sitt arbeid med restaurering og skjøtsel av den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy, og for arbeidet med formidling av kulturhistorien til store og små.

20.10.2015

Inviterer til fagdag i Vestvågøy

Torsdag 5. november kl 10:30 inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Vestvågøy kommune og Norsk landbruksrådgivning Lofoten til fagdag om vannforskriften og tilskudd. Møtet holdes i Kommunestyresalen på Rådhuset, Vestvågøy kommune.

21.08.2015

Landskapsressursanalyse som verktøy for næringsutvikling

Fylkesmannen i Nordland har gleden av å presentere Landskapsressursanalyse for området Rolvsfjord-Lauvdalen-Hellosan i Vestvågøy kommune.

30.07.2015

Søknadsfristen for miljøtilskudd for jordbruksforetak er utsatt til 31. august

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

15.06.2015

Kom med forslag på kandidat til pris

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Vi vet at det finnes mange gode kandidater rundt omkring i fylket, hjelp oss med å hedre noen av disse.

28.05.2015

Ny forskrift og veileder for miljøtilskudd

I årets søknadsomgang er det innført nye 2 nye tilskuddsordninger. Den ene skal bidra til redusere faren for vannforurensing i prioriterte områder, mens den andre gir mulighet for skjøtsel av noen utvalgte kulturhistoriske områder. Samtidig er det nå åpnet for at flere kan søke om tilskudd til skjøtsel av kystlynghei.

26.03.2015

Midler fordelt

Nordland fikk tildelt kr 500 000 i fylkesvise midler i Klima og miljøprogrammet for 2015. Midlene ble utlyst med søknadsfrist 1. mars.